Næringsutvikling

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.10.2023

Tingvoll gard - base for NORSØK og NIBIO

På Tingvoll gard finn du fjøs, kyr og traktor som på eit tradisjonelt gardsbruk. Men her vert det også drive forsking og kunnskapsformidling av ypparste klasse.


Publisert 19.06.2023

Gründerhjelparane i Hoppid.no på nettverkssamling

I Fylkesstrategi landbruk for Møre og Romsdal 2023 – 2026 er eit av resultatmåla å få fram fleire og betre forretningsidéar, med gardsbruket som utgangspunkt og nye marknadar som mål. Her er gründerhjelpa Hoppid.no sentrale aktørar.


Publisert 02.05.2023

Frå båsfjøs til lausdriftsfjøs? Innovasjon Norge kan gje støtte til ressursavklaring før investering

Bruk som står framfor vegval om investeringar, kan søke Innovasjon Norge om inntil kr 100 000 i støtte til prosessen med avklaringar, kartlegging og undersøkingar.


Publisert 20.03.2023

Fylkesstrategi landbruk med fokus på verdiskaping og berekraft

Eit verdiskapande og mangfaldig landbruk i heile Møre og Romsdal, basert på berekraftig bruk av lokale ressursar. Dette er det overordna målet i Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal for 2023 – 2026.  


Publisert 10.03.2023

Landbrukskonferansen med fokus på Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvforsyning

Konferansen fann stad fredag 3.mars på Scandic Alexandra i Molde, med heile 156 påmelde. På programmet stod inspirasjonsinnlegg, faginnlegg og politisk debatt. Den raude tråden gjennom dagen var korleis best leggje til rette for eit framtidig berekraftig landbruk i Møre og Romsdal - både klimatisk, økonomisk og ikkje minst sosialt. Konferansen vart gjennomført i samarbeid med Bondelaget og Bonde og Småbrukarlag Møre og Romsdal.


Publisert 31.01.2023

Landbrukskonferansen med fokus på Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvsforsyning

Landbrukskonferansen er eit samarbeid mellom Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, og vert arrangert fredag 3. mars i Molde.


Publisert 22.11.2022

Mat får mirakel til å skje

Matgledekonferansen 2022 samla deltakarar frå institusjonar over heile fylket. Felles for alle er at dei ønskjer å bli enda betre på å tilby gode måltid og måltidsglede til sine bebuarar.


Publisert 12.10.2022

Inspirerer til mat- og måltidsglede for eldre

Matgledekorpset er no ute og besøker institusjonar i Møre og Romsdal som ynskjer å jobbe med matglede for eldre.


Publisert 07.09.2022

Stor interesse for besøk av Matgledekorpset

Heile 19 sjuke- og aldersinstitusjonar i Møre og Romsdal har søkt om å få besøk av Matgledekorpset i haust. Auka mat- og måltidsglede til eldre er eit viktig satsingsområde for mange institusjonar.


Publisert 29.06.2022

Brennande hjarte for eldres matglede

Mat og måltid har vore viktig for mennesket til alle tider, og i alle kulturar. Måltida er ein felles samlingsarena for familie, venner, skule, arbeidsplass, høgtid, fest og sorg – ved livets mange hendingar.