Jordbruk

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir

Litt under 4 prosent av landarealet i Møre og Romsdal er jordbruksareal.  Bøndene i Møre og Romsdal disponerer eit jordbruksareal areal på knappe 560 000 dekar fordelt på 2 920 driftseiningar. Dette utgjer 191 dekar jordbruksareal pr. bruk, av dette 156 dekar fulldyrka areal. Nesten halvparten av jordbruksarealet bøndene disponerer, er areal som er leigd frå bruk som ikkje er i drift.

Møre og Romsdal er eit grasfylke. Grovfôrbaserte husdyrproduksjonar (mjølk, storfekjøt, sau og geit) står for 91 prosent av omsetninga, 92 prosent av verdiskapinga og 93 prosent av sysselsetjinga i jordbruket i Møre og Romsdal. Resten er fordelt på bær/frukt/grønsaker, korn, egg og gris.

Møre og Romsdal har store beiteressursar i utmarka. Det blir nytta ulike verkemiddel for å stimulere til meir bruk av utmarksbeite.


Publisert 02.12.2021

Utvikling i tal jordbruksføretak

I 2021 har 2387 føretak søkt om produksjonstilskot i jordbruket. Dette er ein svak nedgang samanlikna med fjoråret og i tråd med utviklinga dei siste åra.


Publisert 12.10.2021

Kvar går vegen vidare for jordbærproduksjonen i Valldal?

Ein svært vanskeleg sesong for jordbærbøndene i Valldal på Sunnmøre førte til lite jordbær på marknaden. Alt slo feil; klima, nedbør, skadedyr og mangel på arbeidskraft. Kvar går vegen vidare for jordbærproduksjonen i Valldal? Dette var tema på eit møte som Valldal bærdyrkarlag og Indre Storfjord bondelag inviterte til.


Publisert 12.04.2021 av Lena Skattum Sandvik

Det er tid for drenering av jorder!

I desse dagar vert jorda gjort klar for våronn. Når snøen smeltar er det som regel bløtt. Er det mykje vatn på jordene, bør ein markere med stikker, så ein kan forfølgje problemet og drenere.


Publisert 26.11.2020

Mentorordninga i landbruket 2021

Mentorordninga i landbruket inneber at ein fersk bonde gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eit år. 


Publisert 15.11.2018

Pris til Smøla Produksjonslag SA

Smøla Produksjonslag SA fekk onsdag overrekt bedriftsutviklingsprisen for Møre og Romsdal. Det medlemseigde produksjonslaget på 12 aktive bønder har utvikla Smølagrønt til å bli eit velkjent begrep.


Publisert 18.01.2018

Kurs i andelslandbruk

NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.


Publisert 08.10.2017

Fagdag om omgraving av myr

Er omgraving av myr som dyrkings- og dreneringsmetode smart? Torsdag 19. oktober  kl 10-16 kan du vere med på fagdag om dette temaet på Hustad i Fræna. 


Publisert 09.05.2017

Samordna grovfôrrådgiving kan gi auka avlingar og betre fôrkvalitet

Auka grovfôravlingar og betre tilpassa grovfôrkvalitet.  Dette har vore to av dei viktigaste måla i prosjektet «Best på fôr». To grupper bønder har i fleire år jobba systematisk med å betre grovfôrdyrkinga si. I prosjektet har fleire organisasjonar arbeidd saman, for å gje bøndene samordna rådgiving om dyrking av grovfôr.


Publisert 28.10.2016

Beitepotensiale i areal ute av drift?

Landbruk Nordvest og NIBIO Tingvoll arrangerer fagdag  på Gjermundnes Landbruksskule  med tema; Beiteressursar og god drift av beiteareal


Publisert 03.02.2015

Orienterer om nytt regelverk i jordbruket

Christian Finnanger frå Landbruksdirektorat kjem til Molde måndag 9. februar, der han vil orientere tilsette i kommunane i Møre og Romsdal om korleis det nye regelverket skal handterast.