Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir

Litt under 4 prosent av landarealet i Møre og Romsdal er jordbruksareal.  Bøndene i Møre og Romsdal disponerer eit jordbruksareal areal på knappe 560 000 dekar fordelt på 2 920 driftseiningar. Dette utgjer 191 dekar jordbruksareal pr. bruk, av dette 156 dekar fulldyrka areal. Nesten halvparten av jordbruksarealet bøndene disponerer, er areal som er leigd frå bruk som ikkje er i drift.

Møre og Romsdal er eit grasfylke. Grovfôrbaserte husdyrproduksjonar (mjølk, storfekjøt, sau og geit) står for 91 prosent av omsetninga, 92 prosent av verdiskapinga og 93 prosent av sysselsetjinga i jordbruket i Møre og Romsdal. Resten er fordelt på bær/frukt/grønsaker, korn, egg og gris.

Møre og Romsdal har store beiteressursar i utmarka. Det blir nytta ulike verkemiddel for å stimulere til meir bruk av utmarksbeite.


Publisert 16.06.2023, Sist endra 19.06.2023

Høyring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har sendt utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høyring. Høyringsfrist er 10. september 2023.


Publisert 13.01.2023

Straumstøtte for landbruket

Det er for tida ekstraordinært høge straumprisar, også i vårt fylke. Regjeringa har innført straumstøtteordningar for å kompensere for desse utgiftene.


Publisert 12.01.2023

Opent fagmøte om rovvilt og beitedyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer til fagmøte om rovvilt og beitedyr i Åndalsnes tysdag 31.januar. Møtet er opent for alle interesserte.


Publisert 12.01.2023

Innspillsmøter for revidering av forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge inviterer til åpne innspillsmøter i forbindelse med revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge.


Publisert 10.10.2022

Frå bås til lausdrift - hjelp til fjøsløysingar

Krav til nye driftsbygningar gjer at storfeprodusentar som har båsfjøs i Møre og Romsdal kan få støtte til rådgjeving for omstilling. Støtte kan gjevast både til mjølkeprodusentar og til kjøt- og ammekuprodusentar.


Publisert 23.09.2022

Stort engasjement på samling for kommunal jordbruksforvaltning

Den 21.-22.september arrangerte Statsforvaltaren forvaltningssamling for dei kommunale landbrukskontora i Møre og Romsdal. Samlinga hadde eit variert program og god deltaking frå alle kommunane.


Publisert 02.06.2022

Hustadvika får jordeigenskapane sine kartlagt

Kartleggarar frå NIBIO undersøker no dyrkajorda i Hustadvika. I starten av mai fekk landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren vere med ut for å sjå på og lære meir om jordsmonnkartlegging.


Publisert 21.03.2022

Hjorteskader i eng

Møre og Romsdal er eit av dei to mest hjorterike fylka i landet. Hjorten dannar grunnlag for fine jaktopplevingar og mykje godt viltkjøtt. Samstundes gir hjorten stor avlingsreduksjon for bønder.


Publisert 03.03.2022

Kommunale rammer til SMIL, drenering og tiltak i beiteområde 2022

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fordelt kommunale rammer til tilskotsordningane: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering av jordbruksjord og tiltak i beiteområde for 2022.


Publisert 24.02.2022

Krav om årleg gjødslingsplan

Før kvar vekstsesong skal alle føretak som driv planteproduksjon ha gyldig gjødslingsplan.