Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Litt under 4 prosent av landarealet i Møre og Romsdal er jordbruksareal.  Bøndene i Møre og Romsdal disponerer eit jordbruksareal areal på knappe 560 000 dekar fordelt på 2 920 driftseiningar. Dette utgjer 191 dekar jordbruksareal pr. bruk, av dette 156 dekar fulldyrka areal. Nesten halvparten av jordbruksarealet bøndene disponerer, er areal som er leigd frå bruk som ikkje er i drift.

Møre og Romsdal er eit grasfylke. Grovfôrbaserte husdyrproduksjonar (mjølk, storfekjøt, sau og geit) står for 91 prosent av omsetninga, 92 prosent av verdiskapinga og 93 prosent av sysselsetjinga i jordbruket i Møre og Romsdal. Resten er fordelt på bær/frukt/grønsaker, korn, egg og gris.

Møre og Romsdal har store beiteressursar i utmarka. Det blir nytta ulike verkemiddel for å stimulere til meir bruk av utmarksbeite.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.09.2022

Stort engasjement på samling for kommunal jordbruksforvaltning

Den 21.-22.september arrangerte Statsforvaltaren forvaltningssamling for dei kommunale landbrukskontora i Møre og Romsdal. Samlinga hadde eit variert program og god deltaking frå alle kommunane.


Publisert 02.06.2022

Hustadvika får jordeigenskapane sine kartlagt

Kartleggarar frå NIBIO undersøker no dyrkajorda i Hustadvika. I starten av mai fekk landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren vere med ut for å sjå på og lære meir om jordsmonnkartlegging.


Publisert 21.03.2022

Hjorteskader i eng

Møre og Romsdal er eit av dei to mest hjorterike fylka i landet. Hjorten dannar grunnlag for fine jaktopplevingar og mykje godt viltkjøtt. Samstundes gir hjorten stor avlingsreduksjon for bønder.


Publisert 03.03.2022

Kommunale rammer til SMIL, drenering og tiltak i beiteområde 2022

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fordelt kommunale rammer til tilskotsordningane: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering av jordbruksjord og tiltak i beiteområde for 2022.


Publisert 24.02.2022

Krav om årleg gjødslingsplan

Før kvar vekstsesong skal alle føretak som driv planteproduksjon ha gyldig gjødslingsplan.


Publisert 04.02.2022

Erstatning for avlingssvikt i vekstsesongen 2021

Året 2021 var for dei aller fleste eit avlingsår utan veldig store utfordringar. Store lokale variasjonar utover sommaren ga likevel store forskjellar i avling.


Publisert 02.12.2021

Utvikling i tal jordbruksføretak

I 2021 har 2387 føretak søkt om produksjonstilskot i jordbruket. Dette er ein svak nedgang samanlikna med fjoråret og i tråd med utviklinga dei siste åra.


Publisert 12.10.2021

Kvar går vegen vidare for jordbærproduksjonen i Valldal?

Ein svært vanskeleg sesong for jordbærbøndene i Valldal på Sunnmøre førte til lite jordbær på marknaden. Alt slo feil; klima, nedbør, skadedyr og mangel på arbeidskraft. Kvar går vegen vidare for jordbærproduksjonen i Valldal? Dette var tema på eit møte som Valldal bærdyrkarlag og Indre Storfjord bondelag inviterte til.


Publisert 12.04.2021 av Lena Skattum Sandvik

Det er tid for drenering av jorder!

I desse dagar vert jorda gjort klar for våronn. Når snøen smeltar er det som regel bløtt. Er det mykje vatn på jordene, bør ein markere med stikker, så ein kan forfølgje problemet og drenere.


Publisert 26.11.2020

Mentorordninga i landbruket 2021

Mentorordninga i landbruket inneber at ein fersk bonde gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eit år.