Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


24.02.2021

Fylkesnytt nr. 1/2021 frå Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om gründersatsinga Hoppid.no


22.02.2021

Landbruksavdelinga inviterer til webinar våren 2021

Landbruksavdelinga har laga ein plan over digitale møtepunkt med kommunane i fylket. 

 


01.02.2021

Skogåret 2020 – mykje hogst og utfordring i planting

Hogst av skog heldt eit høgt nivå i Møre og Romsdal i 2020. Samstundes er det utfordringer i nyplanting og ungskogpleie.


29.01.2021

Fordeling av kommunale rammer til drenering av jordbruksjord 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fordelt ei samla ramme på kr. 6 640 000,- til kommunane til drenering av jordbruksjord. 


29.01.2021

Fordeling av kommunale rammer til Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fordelt ei samla ramme på kr. 7 620 000,- til kommunane til ordninga Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).


29.01.2021

Gaupejakta startar 1. februar

Det kan fellast inntil fire gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


29.01.2021

Portforbod for tamfuglar for å hindre spreiing av fugleinfluensa

Det er påvist sterkt sjukdomsframkallande (høgpatogen) fugleinfluensa i Norge og fleire land i Europa. For å hindre smitte frå ville til tamme fuglar har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe, som inneber at alle tamfuglar skal vere innandørs eller eventuelt under tak. 


28.01.2021

Medhald i klagesaker innan jordvern

Medhald i klagesaker innan jordvern og landbrukseigedom hausten 2020 legg føringar for framtidige saker i Møre og Romsdal. Sjå vedtaka her. 


06.01.2021

Søk tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskader og konfliktdempande tiltak

Det er straks tid for å søkje om tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak i beiteområde. Fristen er 15. februar 2021.


06.01.2021

Vil heidre gode gardbrukarar

Landbruksselskapet ønsker å dele ut ein pris for å heidre folk i landbruket som har gjort ein spesiell innsats for å fremje næringa.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel