Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.05.2022

Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Dette spørsmålet skal ei kartlegging hos dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal prøve å gje svar på.


16.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


11.05.2022

Inn på tunet-veka (veke 45)

Sett av veke 45 til å lære av erfaringane frå Inn på tunet-løftet og arbeidet i dei utvalde pilotfylka.


11.05.2022

Store skogressursar i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal får stadig meir skog. Mykje av skogen er hogstmogen.


28.04.2022

Kulturlandskapet - til lyst og nytte

Den siste tida har interesse for å dyrke eigen mat gitt kulturlandskapa våre ein ny verdi. Jorda kan nyttast meir intensivt når behovet melder seg – i alle fall om ho har vore godt skjøtta. I eit større perspektiv er det god matberedskap å halde jordbruksareala i hevd.


25.04.2022

Vern om trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Straks startar slåtten, og kanskje har du trua fugleartar hekkande i enga. Sjå etter fuglar som hekkar i jordbrukslandskapet, i enga. Fleire av desse fugleartane er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe - du kan bidra til å redde dei.


19.04.2022

Klimasmarte landbruksbygg

Saman med Statsforvaltaren i Vestland og Trefokus AS har Statsforvaltaren i Møre og Romsdal laga ein rettleiar for klimasmarte landbruksbygg.


08.04.2022

Klimasnu – eit landbruk i omstilling

Vi må snu oss rundt og stoppe klimaendringane. Hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er arbeidet med klimaomstilling ei hovudsatsing - kalla Klimasnu. Her har landbruket og landbruksavdelinga ei tydeleg rolle.


05.04.2022

Rapport for RMP 2021

Det regionale miljøprogrammet skal bidra til å ta vare på jordbrukets kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, samt redusere avrenning til vatn og utslepp til luft. 


04.04.2022

Utbetaling av produksjonstilskot i 2022

I midten av februar vart produksjonstilskotet og avløysartilskotet for i år utbetalt. Dette er basert på søknadsomgangen 2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel