Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


07.06.2021

Presentasjonar frå webinar om frivilleg skogvern

Fredag 4. juni hadde Statsforvaltaren webinar (Teams) med kommunane i Møre og Romsdal om frivilleg skogvern. Presentasjonane frå webinaret er tilgjengelege i denne artikkelen.


04.06.2021

Portforbud for fjørfe oppheva

Vårtrekket av ville fugl er no i stor grad fullført og det er ikkje rapportert om auka dødelegheit. Mattilsynet har difor oppheva portforbodet for fjørfe frå 1. juni.


03.06.2021

Viltvenleg slått – berg rådyrkjea

Rådyrkje er svært utsett ved slått av eng. I denne artikkelen har vi samla ein del tips til korleis ein kan redusere problemet.


31.05.2021

Ta vare på sjeldne fuglar i kulturlandskapet

Fleire fugleartar som hekkar i jordbrukslandskapet er i tilbakegang. Dette gjeld mellom anna åkerrikse, storspove og vipe. Ved å utsette slåtten der fuglane hekkar, bidreg ein til å ta vare på desse artane.


26.05.2021

Kulturlandskapet – eit velferdsgode til oss alle

Sjølv om formatet har endra seg gjennom generasjonar, er mykje som før. Kulturlandskapet forsett å levere velferdsgode til oss alle: Mat, næring, bustader og naturressursar.


26.05.2021

Dyrka mark i fare for nedbygging

Kommunane Hareid, Volda og Stranda er i gang med å oppdatere sine kommuneplanar. Her er det blant anna forslag til tiltak som utfordrar landbruksinteressene, og særskilt dyrka marka.


25.05.2021

Utbetaling av produksjonstilskot i 2021

I februar 2021 vart produksjonstilskot og avløysartilskot for søknadsomgangen 2020 betalt ut.


21.05.2021

Kva skjer i Inn på tunet-løftet?

Dei fire nasjonale pilotprosjekta har gått saman om ei felles prosjektside.


20.05.2021

Kristiansund nominert til jordvernpris

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har føreslått Kristiansund kommune som fylket sin kandidat til den nasjonale jordvernprisen.


19.05.2021

Skole og barnehage på Sæbø skal byggjast i massivt tre. Det vert feira med skogplanting 26. mai!

– Tredrivaren i Møre og Romsdal er skikkeleg glad for at Ørsta kommune skal byggje ny skole og barnehage på Sæbø i massivt tre! Vi ønskjer å markere gleda ved å plante trær med elevane, seier tredrivar Christina Qvam Heggertveit.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel