Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


30.08.2023

Ivrar for villsau og kystlynghei

– Eg er takksam for at arbeidet eg legg ned blir lagt merke til og sett pris på, seier Egil Kvalsund som i dag fekk overrekt Kulturlandskapsprisen for 2023.


29.08.2023

Økologisk lunsj med Maria Berg Hestad under Matfestivalen i Ålesund

Medan deltakarane fekk servert ein smakfull lunsj av råvarer i sesong, kunne vi høyre kvifor kjøkkenhagebloggar Maria Berg Hestad er opptatt av kvar maten kjem frå og korleis den blir dyrka.


25.08.2023

Kulturlandskapsprisen 2023 til Egil Kvalsund

Egil Kvalsund får kulturlandskapsprisen for 2023. Han har lagt ned ein særskilt innsats for kulturlandskapet på Nerlandsøy, og er ei drivande kraft for villsau- og beitenæringa på øyane på Ytre Sunnmøre.


16.08.2023

Skjerpa mål og føringar for jordvernet

Stortinget har vedteke ny nasjonal jordvernstrategi og fylkestinget i Møre og Romsdal har vedteke eit nytt regionalt jordvernmål. Saman med nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging, så er bodskapet klart; dyrka mark må nyttast til matproduksjon.


02.08.2023

Informasjon om fugleinfluensa i Møre og Romsdal

Fugleinfluensa sirkulerer blant ville fuglar i store delar av landet, men Mattilsynet definerer det ikkje som utbrot i Møre og Romsdal.


14.07.2023

Hugs bandtvangen i sommar

Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og fleire plassar har kommunen utvida perioden gjennom lokale føresegner.


10.07.2023

Påfyll av kunnskap på AR5-kurs i Rauma

I midten av juni blei det arrangert feltkurs i AR5 i Rauma. AR5 er eit detaljert heildekkande, nasjonalt kartdatasett som skildrar arealressursene i landbruket.


05.07.2023

Kva gjer eg om eg finn eit skadd eller daudt dyr…?

Når ein er på tur i skog og fjell kan ein komme over husdyr som er skadde eller daude. Kva gjer ein då?


04.07.2023

Klimarådgiving i jordbruket

I vårt RMP (regionale miljøprogram) har vi eit tiltak som heiter tilskot til klimarådgiving.


19.06.2023

Auka tilskot til drenering frå 1. juli 2023

I årets jordbruksforhandlingar blei partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1. juli 2023. Nye satsar gjeld for søknader sendt inn etter 1. juli.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt er ei felles nyheitsteneste på nett, med artiklar om landbruk og landbruksbaserte næringar. 

Les Fylkesnytt her ...

Kva er berekraftig matproduksjon?

Nettsida bærekraftigmatproduksjon.no syner på ein pedagogisk måte den kompliserte samanhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følgjer familien Hansen som stiller nokre spørsmål før dei kan bestemme seg for kva dei skal ha til middag. Mellom anna lurer dei på: "Skal vi velje vegetarburgar eller hamburgar?", "Har dyra hatt det bra?", "Er det så viktig at maten er produsert i Norge?" og "Kva kostar det eigentleg?".

Nettsida passar fint for å formidle korleis maten blir produsert. Bruk gjerne nettsida i skolen!

Sida er produsert i samarbeid mellom Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark og fleire miljø- og landbruksorganisasjonar.