Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

26.09.2022

Ny søknadsrunde for mentorordninga i landbruket

Er du ny bonde kan du søkje om å få delta i mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Tilbodet er gratis. Søknadsfrist er 1.desember. 


23.09.2022

Stort engasjement på samling for kommunal jordbruksforvaltning

Den 21.-22.september arrangerte Statsforvaltaren forvaltningssamling for dei kommunale landbrukskontora i Møre og Romsdal. Samlinga hadde eit variert program og god deltaking frå alle kommunane.


21.09.2022

Informasjonsbrev veke 38/2022

- Landbruksavdelinga lanserer informasjonsbrev!
- Dreneringskurs hausten 2022 
- Klimasnuprisen 2022 
- Ny utgåve av Gårdskart aktuelt 
- Påminning: ØKS - Godkjenning av virkesopplysningar 2022-9
- Fagdag for Inn på tunet-tilbydarar 19. oktober i Molde 


20.09.2022

Invitasjon til fagdag for Inn på tunet-tilbydarar

Statsforvaltaren inviterer til fagdag for Inn på tunet-tilbydarar onsdag 19. oktober kl 09.30 – kl 16.00 på Scandic Hotel Alexandra i Molde.


08.09.2022

Kystskogkonferanse med statsrådbesøk

– Vi har eit godt regionalt næringsliv innan tre. Det merkelege er at trea vi foredlar som regel ikkje kjem frå vestlandsk skog. Ofte ikkje eingong frå norsk skog. Vi må sjå høve til å foredle tømmeret vi produserer her i fylket. Ein slik bruk av råstoff er klimavenleg, kortreist og gir moglegheit for ombruk og lokal verdiskaping, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


07.09.2022

Stor interesse for besøk av Matgledekorpset

Heile 19 sjuke- og aldersinstitusjonar i Møre og Romsdal har søkt om å få besøk av Matgledekorpset i haust. Auka mat- og måltidsglede til eldre er eit viktig satsingsområde for mange institusjonar.


06.09.2022

Kulturlandskapsprisen – ein honnør

– Det betyr utruleg mykje for oss å få denne prisen, seier Gudmund Kårvatn. Saman med kona Cathrine fekk han Kulturlandskapsprisen i dag. ­


06.09.2022

Ekstrautbetaling produksjonstilskot

I denne veka og i neste veke blir det utbetalt ekstra produksjonstilskot for 2022.


01.09.2022

Kulturlandskapsprisen 2022 til Gudmund og Cathrine Kårvatn

Gudmund og Cathrine Kårvatn får kulturlandskapsprisen i 2022. Garden deira, Kårvatn, ligg øvst i Todalen i Surnadal kommune. Garden vert driven imponerande allsidig og godt for folk og fe.


31.08.2022

Økonomi, kjennskap og tilgjengelegheit er utfordringar for «Inn på tunet» i vidaregåande opplæring

Ei kartlegging hos dei vidaregåande skulane syner at mange opplever Inn på tunet (IPT) som dyrt og lite tilgjengeleg. Men dei skulane som nyttar seg av Inn på tunet-tenester har positive erfaringar og tilbakemeldingar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel