Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


23.05.2024

Overvaking av stor granbarkbille

Gjennom NIBIO sitt overvakingsprogram blei stor granbarkbille først påvist i vårt fylke i fjor. Dette var i Surnadal. I år vil ein undersøkje om den finst i ein større del av Møre og Romsdal.


16.05.2024

Søk støtte til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar

Føremålet med kommunale jordvernstrategiar er auka kunnskap om jordbruksareala og jordvern i planprosessar. Målet er å redusere nedbygging av jordbruksareal i kommunen.


14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


29.04.2024

Utan matprodusentar, ingen kokkar

Dette var bodskapen til stjernekokk Nils Flatmark under samlinga for lokalmataktørar ved Storfjord Hotell i Møre og Romsdal nyleg. «Uten produsentar, ingen råvarer. Ingen råvarer ingen kokker», uttala han.


26.04.2024

Overvaking av skog og skogskadar i Møre og Romsdal

Skogskadar er eit stort fagområde som handlar om skadar forårsaka av insekt, sopp, dyr og klima. Offentlege skogbruksmyndigheiter har eit særleg ansvar for overvaking av skogskadar.


24.04.2024

Eit landskap fullt av liv!

Gjennom tusenvis av år har vi menneske, i lag med beitedyr, forma kulturlandskapet; slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Vi har laga eit panorama for insekt og planter av ulik art – eit mangfald som gir liv.


24.04.2024

Vil Woodcoat stoppe gransnutebilla

Gransnutebilla fører til at mange små granplanter døyr i fylket vårt. I år vil Allskog prøve om middelet woodcoat kan hindre billa å gjere skade.


16.04.2024

Tydelegare krav til å forynge skog

Skogeigar har plikt til å få opp att ny skog etter hogst. Nye endringar i forskrifta skal gjere det enklare for kommunane å følgje opp denne plikta.


11.04.2024

Auka fylkesramme til dreneringsordninga

Møre og Romsdal har fått 2 millionar kroner ekstra til drenering av jordbruksjord.


Endret 05.04.2024

Finansiering av landbruksoppdraget til kommunane

Statsforvaltaren får frå tid til anna spørsmål om kor stor bemanning bør vår kommune ha innan landbruksområdet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt er ei felles nyheitsteneste på nett, med artiklar om landbruk og landbruksbaserte næringar. 

Les Fylkesnytt her ...

Kva er berekraftig matproduksjon?

Nettsida bærekraftigmatproduksjon.no syner på ein pedagogisk måte den kompliserte samanhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følgjer familien Hansen som stiller nokre spørsmål før dei kan bestemme seg for kva dei skal ha til middag. Mellom anna lurer dei på: "Skal vi velje vegetarburgar eller hamburgar?", "Har dyra hatt det bra?", "Er det så viktig at maten er produsert i Norge?" og "Kva kostar det eigentleg?".

Nettsida passar fint for å formidle korleis maten blir produsert. Bruk gjerne nettsida i skolen!

Sida er produsert i samarbeid mellom Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark og fleire miljø- og landbruksorganisasjonar.