Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


14.10.2021

Droner i landbruket

Forynging av skog og bruk av drone til sprøyting av uønska vegetasjon. Dette var tema då Allskog arrangerte skogdag i Nørdalen i Stordal i haust. Biodrone AS hadde med to droner, og viste ein av dei i bruk.


13.10.2021

Statsforvaltaren med fagsamling for den kommunale skogforvaltninga

Om ikkje det vert planta meir skog i Møre og Romsdal, risikerer vi å miste produktive skogareal. Dette ønsker Statsforvaltaren å forhindre.  


13.10.2021

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2021

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2021. Fristen er 1. november.


12.10.2021

Made by Wood - Stopp 11 på Designers' Saturday

Den 10. - 12. september vart det opna mange dører i Oslo for alle som ville sjå det siste og beste innan møblar, belysning, tekstil, kjøken og golv.


12.10.2021

Kvar går vegen vidare for jordbærproduksjonen i Valldal?

Ein svært vanskeleg sesong for jordbærbøndene i Valldal på Sunnmøre førte til lite jordbær på marknaden. Alt slo feil; klima, nedbør, skadedyr og mangel på arbeidskraft. Kvar går vegen vidare for jordbærproduksjonen i Valldal? Dette var tema på eit møte som Valldal bærdyrkarlag og Indre Storfjord bondelag inviterte til.


11.10.2021

Fylkenytt nr. 2/2021 frå Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er no ute med det andre nummeret av Fylkesnytt for 2021. Her er fleire interessante saker. Les mellom anna om Designers’ Saturday, droner i landbruket og kulturlandskapsprisen 2021. 


08.10.2021

Ein pris som forpliktar

– Denne prisen forpliktar oss til vidare arbeid for og med kulturlandskapet, seier Jostein Sande, ein av grunneigarane og seterdrivarane i Herdalen. I dag fekk bygda Norddal/Dalsbygda og Herdalen Kulturlandskapsprisen.


08.10.2021

I dag fekk Norddal og Herdalen Kulturlandskapsprisen 2021

Bygda Norddal (Dalsbygda) og Herdalen fekk i dag Kulturlandskapsprisen 2021. Bygda held det heilskaplege og tradisjonsrike kulturlandskapet frå fjord til fjell i hevd på ein eineståande måte.


04.10.2021

Matjorda si betydning for deg og meg

Eit sterkt vern av matjorda har kanskje ein større påverknad på samfunnet vårt enn vi tenkjer over til dagleg…


04.10.2021

Gledelig nedgang i tap av matjord i 2020

For tredje året på rad så når Møre og Romsdal målsettinga om omdisponering av mindre enn 200 dekar dyrka mark


Flere nyheter Få nyhetsvarsel