Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

31.01.2023

Landbrukskonferansen med fokus på Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvsforsyning

Landbrukskonferansen er eit samarbeid mellom Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, og vert arrangert fredag 3. mars i Molde.


27.01.2023

Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram

Statsforvaltaren forvaltar midlane som går til fylkesvise klima- og miljøtiltak. Ramma for Møre og Romsdal i 2023 er på kr 250 000. Det kan løyvast inntil 70 % tilskot av godkjent kostnadsoverslag. Søknadsfrist 20.februar 2023.


25.01.2023

Knallopning av Grüne Woche i Berlin med lokal mat og drikke frå Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sandra Borch stod for opninga av Fjord Norge-regionen sin stand.


20.01.2023

Sider - eit frukteventyr i norsk landbruk

På pressekonferansen i samband med opninga av den årlege internasjonale landbruks- og reiselivsmessa IGW i Berlin vart status og ambisjonar for siderproduksjonen løfta fram.


19.01.2023

2022 vart eit bra år i skogen

Det vart oppgang i tømmerprisen gjennom 2022. Grantømmeret auka med omlag 130 kroner i snittpris frå 2021.


13.01.2023

Straumstøtte for landbruket

Det er for tida ekstraordinært høge straumprisar, også i vårt fylke. Regjeringa har innført straumstøtteordningar for å kompensere for desse utgiftene.


12.01.2023

Opent fagmøte om rovvilt og beitedyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer til fagmøte om rovvilt og beitedyr i Åndalsnes tysdag 31.januar. Møtet er opent for alle interesserte.


12.01.2023

Ta vare på matjorda

Med klimaendringar og aukande folketal må matjorda brukast til å dyrke mat. Matproduksjon på eigne naturressursar er eit godt beredskapstiltak i ei usikker verd.


09.01.2023

Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Kunnskap om Inn på tunet-tilbodet, økonomi, fagleg kvalitet og nærleik til garden er viktige moment for at Inn på tunet skal vere aktuelt i vidaregåande opplæring. 


05.01.2023

Kan naturmaterial verke positivt på helsa?

Det finst fleire teoriar om korleis naturmaterial kan verke positivt på folk si helse. Tredrivaren i Møre og Romsdal har tatt initiativ til eit tverrfagleg nordisk nettverk for å undersøke teoriane.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel