Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Lytt til podkast

Veit du kvifor vi er mest opptatt av å hente ut grantømmer frå skogane i Møre og Romsdal? Og veit du kvifor vi bør la noko skog stå heilt urørt?


Publisert 16.04.2024

Tydelegare krav til å forynge skog

Skogeigar har plikt til å få opp att ny skog etter hogst. Nye endringar i forskrifta skal gjere det enklare for kommunane å følgje opp denne plikta.


Publisert 20.03.2024

Fylkesskogsamling i Surnadal

Tradisjonen tru vart det 5.-6. mars arrangert fylkesskogssamling for heile skognæringa i fylket i Surnadal.


Publisert 14.03.2024

Samtaler for å nå måla for skogbruket i Møre og Romsdal

Samarbeid mellom næring og forvaltning skal gjere at vi når måla om ei berekraftig skognæring som speler ei viktig rolle i det grøne skiftet.


Publisert 11.01.2024

Aukande tømmerprisar og god aktivitet i skogen i 2023

Også 2023 overraska med vedvarande aukande tømmerprisar, slik trenden har vore dei siste åra. Dette tydar på eit noko endra situasjonsbilete for tømmeromsetjing i verda.


Publisert 21.11.2023

Søk tilskot frå skogbruket sine rentemidlar

Organisasjonar, institusjonar og enkeltpersonar kan søkje om tilskot frå fylkesinntrekte rentemidlar til konkrete prosjekt og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfrist - 15. januar 2024.


Publisert 31.10.2023

Vent med hogsten

Både skogeigaren og klimaet tener på å vente med hogst til skogen har fått med seg åra med best tilvekst.


Publisert 11.10.2023

Stor granbarkbille påvist i Møre og Romsdal

Stor granbarkbille er ikkje tidlegare registrert i Møre og Romsdal. Gjennom NIBIO sitt overvakingsprogram i sommar blei det gjort funn i vårt fylke.


Publisert 10.10.2023

Nytt og spennande samarbeid i kystskogbruket

Trebaserte næringar har tatt initiativ til eit tett og godt samarbeid i kystfylka Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.


Publisert 11.05.2023

Det er lønnsamt å la skogen vekse litt til

Både skogeigar og klimaet tener på at skogen ikkje vert hogge for tidleg.


Publisert 27.03.2023

Innhaldsrik fylkesskogsamling i Molde

Med brei deltaking på skogsamlinga i Molde 14. og 15. mars, frå både kommunar og skognæringa, fekk vi eit godt utgangspunkt for gode diskusjonar og samarbeid.