Skogbruk

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.01.2023

2022 vart eit bra år i skogen

Det vart oppgang i tømmerprisen gjennom 2022. Grantømmeret auka med omlag 130 kroner i snittpris frå 2021.


Publisert 23.11.2022

Vellukka skogsamling i Ørsta

Statsforvaltaren arrangerte skogsamling for kommunalt tilsette i Ørsta den 16.-17.november. Andre aktørar som arbeider innan skogbruk i fylket vert og invitert.


Publisert 14.10.2022

Rauma kommune har nest høgaste treet i landet

Ei edelgran i Rauma er målt til 53,1 meter med lasermåler. Dette gir ein førebels andreplass på topplista over høge tre. Men treet skal bli høgare.


Publisert 14.10.2022

Kystskogkonferansen "Verdiskaping og klima" 12. - 13. september i Molde og Åndalsnes

Stikkord for den vel gjennomførte konferansen er lokale verdikjeder, næringsnettverk, berekraft, sirkulærøkonomi, karbonlagring i skog, trelast og tilvekst, og karbonfangst og tømmerproduksjon.


Publisert 08.09.2022

Kystskogkonferanse med statsrådbesøk

– Vi har eit godt regionalt næringsliv innan tre. Det merkelege er at trea vi foredlar som regel ikkje kjem frå vestlandsk skog. Ofte ikkje eingong frå norsk skog. Vi må sjå høve til å foredle tømmeret vi produserer her i fylket. Ein slik bruk av råstoff er klimavenleg, kortreist og gir moglegheit for ombruk og lokal verdiskaping, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


Publisert 16.08.2022

Biller gjer at gråorene vert brune

Brune bladskjelett er resultatet når orebladbillene forsyner seg grådig av lauvet på oretrea.


Publisert 11.05.2022

Store skogressursar i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal får stadig meir skog. Mykje av skogen er hogstmogen.


Publisert 15.03.2022

Webinar om PEFC

Statsforvaltarane i Møre og Romsdal og Vestland arrangerte den 15. mars eit felles webinar om PEFC for skogbrukssjefane i dei to fylka.


Publisert 15.03.2022

For mykje hjort øydelegg for skogbruket

Hjortebestanden er aukande i Møre og Romsdal. Einskilde stader i fylket er hjorten så talrik at det er umogleg å få opp att ny skog. 


Publisert 11.11.2021

Fylkesskogsamling på god gammel lest

Med alle dei innskrenkingar koronapandemien har ført med seg, kunne vi endeleg invitere til fylkesskogsamling i Kristiansund 27. – 28. oktober. Utfordringar med å etablere ny skog var den raude tråden i programmet.