Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

Lytt til podkast

Veit du kvifor vi er mest opptatt av å hente ut grantømmer frå skogane i Møre og Romsdal? Og veit du kvifor vi bør la noko skog stå heilt urørt?


Publisert 23.05.2024

Overvaking av stor granbarkbille

Gjennom NIBIO sitt overvakingsprogram blei stor granbarkbille først påvist i vårt fylke i fjor. Dette var i Surnadal. I år vil ein undersøkje om den finst i ein større del av Møre og Romsdal.


Publisert 26.04.2024

Overvaking av skog og skogskadar i Møre og Romsdal

Skogskadar er eit stort fagområde som handlar om skadar forårsaka av insekt, sopp, dyr og klima. Offentlege skogbruksmyndigheiter har eit særleg ansvar for overvaking av skogskadar.


Publisert 24.04.2024

Vil Woodcoat stoppe gransnutebilla

Gransnutebilla fører til at mange små granplanter døyr i fylket vårt. I år vil Allskog prøve om middelet woodcoat kan hindre billa å gjere skade.


Publisert 16.04.2024

Tydelegare krav til å forynge skog

Skogeigar har plikt til å få opp att ny skog etter hogst. Nye endringar i forskrifta skal gjere det enklare for kommunane å følgje opp denne plikta.


Publisert 20.03.2024

Fylkesskogsamling i Surnadal

Tradisjonen tru vart det 5.-6. mars arrangert fylkesskogssamling for heile skognæringa i fylket i Surnadal.


Publisert 14.03.2024

Samtaler for å nå måla for skogbruket i Møre og Romsdal

Samarbeid mellom næring og forvaltning skal gjere at vi når måla om ei berekraftig skognæring som speler ei viktig rolle i det grøne skiftet.


Publisert 11.01.2024

Aukande tømmerprisar og god aktivitet i skogen i 2023

Også 2023 overraska med vedvarande aukande tømmerprisar, slik trenden har vore dei siste åra. Dette tydar på eit noko endra situasjonsbilete for tømmeromsetjing i verda.


Publisert 21.11.2023

Søk tilskot frå skogbruket sine rentemidlar

Organisasjonar, institusjonar og enkeltpersonar kan søkje om tilskot frå fylkesinntrekte rentemidlar til konkrete prosjekt og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfrist - 15. januar 2024.


Publisert 31.10.2023

Vent med hogsten

Både skogeigaren og klimaet tener på å vente med hogst til skogen har fått med seg åra med best tilvekst.


Publisert 11.10.2023

Stor granbarkbille påvist i Møre og Romsdal

Stor granbarkbille er ikkje tidlegare registrert i Møre og Romsdal. Gjennom NIBIO sitt overvakingsprogram i sommar blei det gjort funn i vårt fylke.