Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

Lytt til podkast

Veit du kvifor vi er mest opptatt av å hente ut grantømmer frå skogane i Møre og Romsdal? Og veit du kvifor vi bør la noko skog stå heilt urørt?

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.05.2023

Det er lønnsamt å la skogen vekse litt til

Både skogeigar og klimaet tener på at skogen ikkje vert hogge for tidleg.


Publisert 27.03.2023

Innhaldsrik fylkesskogsamling i Molde

Med brei deltaking på skogsamlinga i Molde 14. og 15. mars, frå både kommunar og skognæringa, fekk vi eit godt utgangspunkt for gode diskusjonar og samarbeid.


Publisert 20.03.2023

Skogåret 2022 - nesten dobling av planta areal

I 2022 blei det planta nesten dobbelt så mykje skog som året før. Etter utfordringar med arbeidskraft under koronapandemien, auka endeleg tal utsette planter mykje.


Publisert 15.03.2023

Kva skal til for å nytte vestlandstømmeret endå betre enn vi gjer i dag?

I dag ser vi at grana som vart planta på 50-talet har vokse til flotte dimensjonar i dei produktive liene på Vestlandet.


Publisert 23.11.2022

Vellukka skogsamling i Ørsta

Statsforvaltaren arrangerte skogsamling for kommunalt tilsette i Ørsta den 16.-17.november. Andre aktørar som arbeider innan skogbruk i fylket vert og invitert.


Publisert 14.10.2022

Rauma kommune har nest høgaste treet i landet

Ei edelgran i Rauma er målt til 53,1 meter med lasermåler. Dette gir ein førebels andreplass på topplista over høge tre. Men treet skal bli høgare.


Publisert 14.10.2022

Kystskogkonferansen "Verdiskaping og klima" 12. - 13. september i Molde og Åndalsnes

Stikkord for den vel gjennomførte konferansen er lokale verdikjeder, næringsnettverk, berekraft, sirkulærøkonomi, karbonlagring i skog, trelast og tilvekst, og karbonfangst og tømmerproduksjon.


Publisert 08.09.2022

Kystskogkonferanse med statsrådbesøk

– Vi har eit godt regionalt næringsliv innan tre. Det merkelege er at trea vi foredlar som regel ikkje kjem frå vestlandsk skog. Ofte ikkje eingong frå norsk skog. Vi må sjå høve til å foredle tømmeret vi produserer her i fylket. Ein slik bruk av råstoff er klimavenleg, kortreist og gir moglegheit for ombruk og lokal verdiskaping, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


Publisert 16.08.2022

Biller gjer at gråorene vert brune

Brune bladskjelett er resultatet når orebladbillene forsyner seg grådig av lauvet på oretrea.


Publisert 11.05.2022

Store skogressursar i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal får stadig meir skog. Mykje av skogen er hogstmogen.