Skogbruk

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 06.05.2020

Foryngingsplikt og foryngingskontroll

Skogeigar si plikt til å fornye skogen etter hogst er ein naudsynt del av eit langsiktig og berekraftig skogbruk. Skog er ein fornybar ressurs, men det krev normalt oppfølgjande tiltak. Kommunane som skogbruksmynde har ansvar for å følgje opp foryngingsplikta ved foryngingskontroll.


Publisert 04.05.2020

Ekstra tilskot til skogplanting

Om lag ein million skogplanter skal plantast i Møre og Romsdal i vår. Koronasituasjonen har ført til ein krevjande situasjon for skogbruket, og det er derfor innført eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.


Publisert 09.03.2020

Fylkesskogsamling Molde 3. og 4. mars 2020

Fylkesmannen arrangerte si årlege skogsamling på Seilet i Molde den 3. og 4. mars.


Publisert 11.10.2019

Klimamidlar til skogbruket godt motteke i Møre og Romsdal

Skogen og skogbruket i fylket har ei sentral rolle i klimasamanheng. Skogen i Møre og Romsdal bind åleine nesten halvparten av alle utslepp frå alle sektorar i fylket. Auke i skogproduksjonen kan auke karbonbindinga.


Publisert 07.03.2019

Fylkesskogsamling Gjemnes 20. - 21. februar 2019

Tradisjonen tro held Fylkesmannen si årlege samling i februar. I år vart samlinga lagt til ærverdige Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes 20. til 21. februar.


Publisert 23.02.2017

Fylkesskogsamling Rauma 15. - 16. februar 2017

I god tradisjon vart det arrangert skogsamling for funksjonærar og næringsaktørar på Grand Hotell på Åndalsnes 15.-16. februar. God påmelding lova godt for den tradisjonelle samlinga.


Publisert 02.12.2016

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er eit miljøvenleg alternativ, som gir auka energifleksibilitet, og bidreg til å dekke endra energibehov.  Er verdiskaping på eigne ressursar noko for deg?

Heile artikkelen


Publisert 09.06.2016

Markberedning på brunjord tema for fagdag

Allskog skal finne ut om markberedning før planting kan korte ned ventetida mellom hogst og planting, og gi betre vern mot gransnutebille.


Publisert 08.06.2016

Ørstaterminalen er prioritert!

Ørsta kommune er den eine av to søkarar, som no er invitert til å utarbeide fullstendig søknad om tilskot til utbygging av tømmerkaiar.


Publisert 24.02.2015

Rammer for økonomiske virkemidlar i skogbruket for 2015

Her er rammene og retningslinjene for økonomiske verkemiddel i skogbruket i Møre og Romsdal for 2015.