Skogbruk

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 23.01.2015

16,3 millionar til skogbruket i Møre og Romsdal for 2015

Landbruksdirektoratet har løyvd 16,3 millionar til ulike skogtiltak i Møre og Romsdal for 2015. Til driftstilskot og tilskot til vegbygging er det løyvd 9,2 millionar, ei auke på 2,3 millionar frå 2014.


Publisert 10.03.2014

Nye veglister for Fylkes- og Kommunale vegar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oppmoda kommunane om å sende inn forslag til revidering av veglistene for kommunale vegar innan fristen i utgangen av 2013. I samband med dette arrangerte Fylkesmannen saman med Allskog SA, ein fagdag for alle kommunane 11. oktober i 2013. Resultatet ser vi no i dei nye veglistene. Mange kommunar har fulgt oppmodinga til Fylkesmannen og skognæringa, og auka tillat vogntoglengde til 24 meter for spesialvogntog for tømmertransport og til 60 tonn totalvekt for slike vogntog.


Publisert 10.03.2014

Vegar er flaskehalsar i skogbruket

Vegane i distrikta kan gjere tømmertransporten dyrare enn nødvendig. Plansjef i Allskog illustrerte dette under skogsamlinga i Molde 5. mars, ved å vise kor mange tømmervogntog som skal til for å køyre ut ei gitt tømmermengde under ulike forhold.


Publisert 06.03.2014

Det hastar med miljøsertifisering i skogbruket

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar (MIS) fører fram til miljøsertifisering, noko som er ein føresetnad for å få levere tømmer frå 2016. Vegard Aune, plansjef i Allskog gjorde under skogsamlinga i Molde 05.03.2014 greie for dei nye krava til sertifisering i skogbruket. Frå 2016 skal alle tømmerleveringar vere miljøsertifisert.


Publisert 16.05.2013

Glimrande gran på Nordvestlandet

Grana på Nordvestlandet har svært gode eigenskapar, betre enn grana på Østlandet og i Trøndelag. Dette viser ein råvareanalyse for områda nord for Sognefjorden til og med Møre og Romsdal fylke.