Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.03.2020

Fylkesskogsamling Molde 3. og 4. mars 2020

Fylkesmannen arrangerte si årlege skogsamling på Seilet i Molde den 3. og 4. mars.


Publisert 11.10.2019

Klimamidlar til skogbruket godt motteke i Møre og Romsdal

Skogen og skogbruket i fylket har ei sentral rolle i klimasamanheng. Skogen i Møre og Romsdal bind åleine nesten halvparten av alle utslepp frå alle sektorar i fylket. Auke i skogproduksjonen kan auke karbonbindinga.


Publisert 07.03.2019

Fylkesskogsamling Gjemnes 20. - 21. februar 2019

Tradisjonen tro held Fylkesmannen si årlege samling i februar. I år vart samlinga lagt til ærverdige Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes 20. til 21. februar.


Publisert 23.02.2017

Fylkesskogsamling Rauma 15. - 16. februar 2017

I god tradisjon vart det arrangert skogsamling for funksjonærar og næringsaktørar på Grand Hotell på Åndalsnes 15.-16. februar. God påmelding lova godt for den tradisjonelle samlinga.


Publisert 02.12.2016

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er eit miljøvenleg alternativ, som gir auka energifleksibilitet, og bidreg til å dekke endra energibehov.  Er verdiskaping på eigne ressursar noko for deg?

Heile artikkelen


Publisert 09.06.2016

Markberedning på brunjord tema for fagdag

Allskog skal finne ut om markberedning før planting kan korte ned ventetida mellom hogst og planting, og gi betre vern mot gransnutebille.


Publisert 08.06.2016

Ørstaterminalen er prioritert!

Ørsta kommune er den eine av to søkarar, som no er invitert til å utarbeide fullstendig søknad om tilskot til utbygging av tømmerkaiar.


Publisert 24.02.2015

Rammer for økonomiske virkemidlar i skogbruket for 2015

Her er rammene og retningslinjene for økonomiske verkemiddel i skogbruket i Møre og Romsdal for 2015.


Publisert 23.01.2015

16,3 millionar til skogbruket i Møre og Romsdal for 2015

Landbruksdirektoratet har løyvd 16,3 millionar til ulike skogtiltak i Møre og Romsdal for 2015. Til driftstilskot og tilskot til vegbygging er det løyvd 9,2 millionar, ei auke på 2,3 millionar frå 2014.


Publisert 10.03.2014

Nye veglister for Fylkes- og Kommunale vegar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oppmoda kommunane om å sende inn forslag til revidering av veglistene for kommunale vegar innan fristen i utgangen av 2013. I samband med dette arrangerte Fylkesmannen saman med Allskog SA, ein fagdag for alle kommunane 11. oktober i 2013. Resultatet ser vi no i dei nye veglistene. Mange kommunar har fulgt oppmodinga til Fylkesmannen og skognæringa, og auka tillat vogntoglengde til 24 meter for spesialvogntog for tømmertransport og til 60 tonn totalvekt for slike vogntog.