Jordbruk og miljø

Statsforvaltaren skal bidra til miljøvenleg jordbruk i fylket. Både juridiske og økonomiske verkemiddel vert nytta.

I Norge har vi eit jordbruk med ulike driftsformer; husdyrproduksjon, kornproduksjon og grønnsaksproduksjon. Felles for desse er at det vert stilt høge krav til miljøvenleg drift. For å ivareta miljøet finnast både juridiske og økonomiske verkemiddel. Nokre av dei verkemidla som er tatt i bruk for å sikre ei miljøvenleg jordbruksdrift i Norge er omtalt her.

Konvensjonelt og økologisk

I jordbruket vert det skilt mellom konvensjonelt og økologisk jordbruk. I begge driftsformene er målet å produsere god og trygg mat. Økologisk jordbruk skil seg frå konvensjonelt jordbruk ved at det ikkje vert nytta kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel, men bekjemper sopp, ugras, insekt eller andre skadedyr mekanisk eller biologisk. I konvensjonelt landbruk kan det nyttast kjemiske eller biologiske middel mot planteskadegjerarar. Alle som skal bruke plantevernmiddel må gjennomføre eit kurs for å få autorisasjonsbevis. Dette sikrar kunnskap om regelverket for bruk og oppbevaring av plantevernmiddel.

Tilskot til miljøvenleg drift

I tillegg til påbod og krav til miljøvenleg drift, vert det gjeve tilskot til tiltak som sikrar mest mogeleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søke om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningar for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord. Føremålet er å bidra til å ivareta kulturlandskapet i jordbruket, hindre avrenning av næringsstoff til vassdrag og å redusere klimautslepp.