Statistikk og kart

Her finn du statistikk og utvalde nøkkeltal om jord- og skogbruket i Møre og Romsdal.


Sist endra 05.04.2024

Finansiering av landbruksoppdraget til kommunane

Statsforvaltaren får frå tid til anna spørsmål om kor stor bemanning bør vår kommune ha innan landbruksområdet.


Publisert 30.11.2023

Utvikling i søknadstal for 2023 – tilskot i jordbruket

Utvikling i søknadstal for produksjonstilskot og regionale miljøtilskot gir ein peikepinn på strukturutviklinga i jordbruket.


Publisert 13.11.2023

Utvikling kjøtforbruk

Vi et meir kjøt. Vi et mykje meir fjørfekjøt og litt meir svinekjøt, medan vi har eit stabilt forbruk av kjøt frå grasetande storfe og småfe.


Publisert 21.09.2022

Faktaark kommunane - 2022

NIBIO har laga eit faktaark for kvar kommune. 


Publisert 21.09.2022

Statistikk kommunar og fylker

Rekneark som viser status og utviklingstrekk over tid for både fylker og kommunar.


Publisert 02.03.2022

Kommunevis utvikling i jordbruket

Vi har laga ein tabell som viser nokre utvalde tal for jordbruksproduksjonen i kvar kommune for åra 2000, 2010 og 2020.


Publisert 03.12.2021

Landbruket i Møre og Romsdal – utvikling siste 20 år

Som del av arbeidet med ny fylkesstrategi for landbruket i Møre og Romsdal har Statsforvaltaren utarbeidd eit statistikkgrunnlag. Det viser nivå og utvikling for ein del sentrale produksjonar.


Publisert 20.08.2020

Utvikling av husdyrproduksjon i Møre og Romsdal

Struktur og samansetning av landbruket er i endring. Det gjeld også fordeling av produksjon mellom fylka. Vi har sett på Møre og Romsdal sin del av husdyrproduksjonen og korleis denne har utvikla seg siste 10-15 åra.