Jordvern og landbrukseigedom

God planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Som fagmynde innanfor landbruk skal statsforvaltaren sørge for at jordvern og landbrukseigedom blir ivareteke i kommunal arealforvaltning.

Statsforvaltaren skal også sikre at kommunale vedtak er i samsvar med gjeldande lovverk, både som klageinstans og overordna organ.

Kommunane tek avgjerder for korleis areala skal brukast innanfor rammene av nasjonal politikk. Når kommunane fattar vedtak, som etter statsforvaltaren sitt syn går utanfor desse rammene, har Statsforvaltaren myndigheit til klage på dispensasjonsvedtak, fremje motsegn til kommuneplanar og reguleringsplanar, og omgjere vedtak etter jordlova og konsesjonslova.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.03.2023

Kommunane slit med å handheve driveplikt

Dei fleste kommunane manglar ressursar til å følgje opp jordbruksareal som er ute av drift. Ulovlege jordleiekontraktar vert heller ikkje følgd opp slik dei skal.


Publisert 21.02.2023

Kom med innspel til nasjonal jordvernstrategi

Har du tankar og meiningar om korleis vi skal ta vare på matjorda? No har du moglegheita til å bidra. Kanskje dine innspel vert ny nasjonal politikk?


Publisert 12.01.2023

Ta vare på matjorda

Med klimaendringar og aukande folketal må matjorda brukast til å dyrke mat. Matproduksjon på eigne naturressursar er eit godt beredskapstiltak i ei usikker verd.


Publisert 11.10.2022

Glede over midlar til jordvernstrategi i Ørsta kommune

For ikkje mange år sidan var Ørsta kommune «jordvernversting» i Møre og Romsdal. Ørsta var kommunen som omdisponerte mest matjord til andre føremål. No er Ørsta først i fylket med å lage eigen jordvernstrategi.


Publisert 14.06.2022

Tilskot til kommunal jordvernstrategi

Kommunar kan søkje midlar til å utarbeide eigne jordvernstrategiar – frist 30. juni.


Publisert 17.03.2022

Avgjerd i motsegnsak – kommuneplan for tidlegare Volda kommune

Kommunal – og distriktsdepartementet gir Statsforvaltaren delvis medhald i motsegn til kommunedelplan i Volda kommune. 39 dekar fulldyrka jord av stor verdi blir såleis ikkje sett av til bustad- og næringsareal. Eit 200 dekar stort område med skogsmark og myr blir heller ikkje sett av til næringsareal. 


Publisert 27.01.2022

Matjorda får ny bustadsadresse

I vegprosjektet E39 Lønset – Hjelset, skal matjorda som ligg i traséen flyttast og dyrkast opp til nytt landbruksareal.


Publisert 05.01.2022

Webinar om kunnskapsgrunnlaget for jordvern

NIBIO arrangerer webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern. Webinaret er felles for Møre og Romsdal og Vestland fylke, og vert halde onsdag 26. januar.


Publisert 20.12.2021

Motorsenter utfordrar jordvernet på Gossen

Gossen Motorsenter i Aukra kommune vil utvide anlegget sitt, men kjem i konflikt med ei stor dyrka mark på 20 dekar. Statsforvaltaren er interessert i å finne ei løysing for motorsenteret, men vil ikkje godta inngrepet og omfanget som er skissert.


Publisert 14.12.2021

Bygging av brannstasjon på dyrka mark i Stordal

Fjord kommune har vedteke bygging av brannstasjon på dyrka mark i Stordal. Som kompenserande tiltak skal all matjorda ivaretakast og brukast vidare til matproduksjon.