Jordvern og landbrukseigedom

God planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Som fagmynde innanfor landbruk skal statsforvaltaren sørge for at jordvern og landbrukseigedom blir ivareteke i kommunal arealforvaltning.

Statsforvaltaren skal også sikre at kommunale vedtak er i samsvar med gjeldande lovverk, både som klageinstans og overordna organ.

Kommunane tek avgjerder for korleis areala skal brukast innanfor rammene av nasjonal politikk. Når kommunane fattar vedtak, som etter statsforvaltaren sitt syn går utanfor desse rammene, har Statsforvaltaren myndigheit til klage på dispensasjonsvedtak, fremje motsegn til kommuneplanar og reguleringsplanar, og omgjere vedtak etter jordlova og konsesjonslova.


Publisert 16.05.2024

Søk støtte til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar

Føremålet med kommunale jordvernstrategiar er auka kunnskap om jordbruksareala og jordvern i planprosessar. Målet er å redusere nedbygging av jordbruksareal i kommunen.


Publisert 12.03.2024

God landbruksplan med jordvernstrategi i Sykkylven kommune

Kommunen har gjort eit godt stykke arbeid til inspirasjon for andre kommunar.


Publisert 16.02.2024

Jordleigekontrakter - tema på kommunesamling

Driveplikt og krav til jordleigekontrakter var sentralt tema på Statsforvaltaren si årlege fagsamling for kommunetilsette som jobbar med saker etter jordlova og konsesjonslova.


Publisert 27.10.2023

Jordvernmål nyttar

Møre og Romsdal har nådd jordvernmålet 5 år på rad. I Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021 vedtok fylkestinget sitt første regionale jordvernmål på 200 dekar. Det har gitt resultat (figur 1).


Publisert 25.10.2023

Jordvernkonferanse 5. desember

På FN sin internasjonale jorddag 5. desember, arrangerer NIBIO, Jordvern Norge og Norges Bondelag konferanse om jordvern. Konferansen vert arrangert på Ingeniørenes hus i Oslo kl. 09.30 til 16.00, men det er også mogleg å delta på Teams.


Publisert 03.10.2023

Giske kommune har fått midlar til kommunal jordvernstrategi

Giske kommune er ein av 11 utvalde kommunar som får økonomisk støtte frå landbruksdirektoratet til å utarbeide kommunal jordvernstrategi. Jobben byrjar allereie i haust.


Publisert 02.10.2023

God kommuneplan for landbruksnæringa i Sykkylven

Sykkylven kommune har i forslag til ny kommuneplan ført tilbake 215 dekar dyrka jord og 180 dekar skog til landbruks,- natur- og friluftsføremål (LNFR) frå førre kommuneplan.


Publisert 16.08.2023

Skjerpa mål og føringar for jordvernet

Stortinget har vedteke ny nasjonal jordvernstrategi og fylkestinget i Møre og Romsdal har vedteke eit nytt regionalt jordvernmål. Saman med nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging, så er bodskapet klart; dyrka mark må nyttast til matproduksjon.


Publisert 26.05.2023

Ønskjer færre einebustadar på dyrka jord i Ørsta sentrum

Ørsta kommune har lagt fram områdereguleringsplan for andre del av Fremre Mo til offentleg ettersyn. Statsforvaltaren har fremja motsegn til planforslaget.


Publisert 14.04.2023

Møre og Romsdal fylkeskommune nominert til nasjonal jordvernpris

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt eit regionalt jordvernmål på 100 dekar i året. Det sikra nominasjonen som Møre og Romsdal sin kandidat til nasjonal jordvernpris 2023.