Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


19.03.2021

Skjønnsmidlar og Fylkesløft/prosjektskjønn for 2022

Statsforvaltaren inviterer kommunane i Møre og Romsdal til å kome med innspel til skjønnstildelinga for 2022. Ein del av skjønnsramma skal gå til innovasjon og utvikling i kommunane. Satsingsområda for 2022 står lista opp under Fylkesløft/prosjektskjønn.


09.03.2021

Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Departementet har gitt Statsforvalterens fellestjenester(STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal(SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets siste fase. 


08.02.2021

Forventningsbrev 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sender i dag ut Forventningsbrev 2021 til kommunane i fylket. 


15.12.2020

Fordeling av skjønnsmidlar til smittevern og TISK

Vi viser til framleggelsen av nysaldert budsjett for 2020 og vedtaket om å auke kommunane sine skjønnsmidlar med 800 millionar kroner på landsbasis.   


30.11.2020

Kostra-rapportering for 2020

Frå og med rekneskapsåret 2020 skal også kommunens konsoliderte årsrekneskap, og årsrekneskap til interkommunale politiske råd og kommunale oppgåvefellesskap rapporterast.


18.11.2020

Skjønnsmidlar til TISK og smittevern knytt til koronapandemien

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fekk 12 millionar kroner til fordeling til TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) og 18 millionar kroner i skjønnsmidlar til smittevern. 


02.11.2020

Fylkesmannen gjennomfører digitale dialogmøte med kommunane i haust

Fleire av dei planlagde kommunebesøka i 2020 måtte gå ut grunna covid-19 pandemien. Fylkesmannen inviterer no til digitale dialogmøte med dei resterande kommunane.


26.10.2020

Temakart - kommunedata

Statsforvaltaren har utarbeidd eit kart med lenker til relevant statistikk over kommunedata frå ulike offentlege etatar.  Det er no heile 14 tema som er knytt  direkte inn mot enkeltkommunar.


16.10.2020

Satsar på berekraft og helse

Helseplattformar, arbeid for berekraftsfylket og ungt entreprenørskap er kommunale tiltak som Fylkesmannen i Møre og Romsdal deler ut ekstra midlar til i 2021.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel