Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


13.10.2021

Satsar på ungt entrepenørskap og digital helseplattform

Kommunane i Møre og Romsdal får i 2022 øyremerka midlar til ungt entrepenørskap og digital helseplattform.


12.10.2021

Fylkesløft (prosjektskjønn) tildeling 2022

Målet med Fylkesløft er å gi kommunane støtte til å prøve ut nye løysingar i si verksemd. Prosjektets mål må vere å styrke kommunen sin rolle som tenesteprodusent, myndigheitsutøvar, lokaldemokratisk arena og samfunnsutviklar, slik at oppgåvene blir løyst betre.


12.10.2021

Fylkesvis skjønnsramme 2022 – Møre og Romsdal

Statsforvaltaren tildeler årleg skjønnsmidlar til kommunane i Møre og Romsdal. For 2022 skal 54 millionar fordelast.


14.07.2021

Utviklinga i kommuneøkonomien for 2020

Statsforvaltaren har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien for 2020 i Møre og Romsdal. 


16.06.2021

Ekstra skjønnsmidlar grunna Covid-19

Møre og Romsdal har fått 28 millionar kroner til fordeling i fylket. Dei ekstra skjønnsmidlane skal bli brukt på utgifter knytt til smittevern i kommunane. 


26.05.2021

Rauma meldt inn i Robek

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har bede om at Rauma kommune vert underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. 


11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


19.03.2021

Skjønnsmidlar og Fylkesløft/prosjektskjønn for 2022

Statsforvaltaren inviterer kommunane i Møre og Romsdal til å kome med innspel til skjønnstildelinga for 2022. Ein del av skjønnsramma skal gå til innovasjon og utvikling i kommunane. Satsingsområda for 2022 står lista opp under Fylkesløft/prosjektskjønn.


09.03.2021

Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Departementet har gitt Statsforvalterens fellestjenester(STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal(SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets siste fase. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel