Kommuneøkonomi

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til Statsforvalteren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 12.10.2021

Fylkesvis skjønnsramme 2022 – Møre og Romsdal

Statsforvaltaren tildeler årleg skjønnsmidlar til kommunane i Møre og Romsdal. For 2022 skal 54 millionar fordelast.


Publisert 14.07.2021

Utviklinga i kommuneøkonomien for 2020

Statsforvaltaren har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien for 2020 i Møre og Romsdal. 


Publisert 16.06.2021

Ekstra skjønnsmidlar grunna Covid-19

Møre og Romsdal har fått 28 millionar kroner til fordeling i fylket. Dei ekstra skjønnsmidlane skal bli brukt på utgifter knytt til smittevern i kommunane. 


Publisert 26.05.2021

Rauma meldt inn i Robek

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har bede om at Rauma kommune vert underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. 


Publisert 11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


Publisert 19.03.2021

Skjønnsmidlar og Fylkesløft/prosjektskjønn for 2022

Statsforvaltaren inviterer kommunane i Møre og Romsdal til å kome med innspel til skjønnstildelinga for 2022. Ein del av skjønnsramma skal gå til innovasjon og utvikling i kommunane. Satsingsområda for 2022 står lista opp under Fylkesløft/prosjektskjønn.


Publisert 15.12.2020

Fordeling av skjønnsmidlar til smittevern og TISK

Vi viser til framleggelsen av nysaldert budsjett for 2020 og vedtaket om å auke kommunane sine skjønnsmidlar med 800 millionar kroner på landsbasis.   


Publisert 30.11.2020

Kostra-rapportering for 2020

Frå og med rekneskapsåret 2020 skal også kommunens konsoliderte årsrekneskap, og årsrekneskap til interkommunale politiske råd og kommunale oppgåvefellesskap rapporterast.


Publisert 18.11.2020

Skjønnsmidlar til TISK og smittevern knytt til koronapandemien

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fekk 12 millionar kroner til fordeling til TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) og 18 millionar kroner i skjønnsmidlar til smittevern. 


Publisert 21.10.2020

Siste fordeling av skjønnsmidlar 2020

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2020 fått 61 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret.

Vi har tidlegare fordelt 51,25 millionar kroner. Her følger fordelinga av de resterande 9,75 millionar kroner.