Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer


Publisert 18.12.2023

Nyheitsbrev plan desember

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du nyheitsbrevet frå desember 2023.


Publisert 23.06.2023

Nyheitsbrev om plan - juni 2023

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene i sommarens nyheitsbrev.


Publisert 21.06.2023

Nye nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Forventningane gjeld for perioden 2023-2027, og skal gi kommunane og fylkeskommunane ei oversikt over dei viktigaste føringane frå staten.


Publisert 09.02.2023

Ein gondol i Sulafjellet vil vere skadeleg for natur og friluftsliv

– Dette tiltaket er ikkje godt for naturen, miljøet og friluftslivet i området, seier assisterande direktør Ulf Lucasen. Statsforvaltaren har fleire innvendingar til planane om ein gondol på Sulafjellet.


Publisert 16.12.2022

Nyheitsbrev om plan desember 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene i årets siste nyheitsbrev.


Publisert 07.10.2022

Nyheitsbrev om plan - oktober 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for oktober.


Publisert 06.10.2022

Statistikk - plansaker hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Vi har laga ein årleg statistikk over plan- og dispensasjonssaker, som Statsforvaltaren har behandla etter plan- og bygningslova. Du finn alle rapportane heilt tilbake til 2011 på denne sida.


Publisert 04.07.2022

Nyheitsbrev om plan juni 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for juni.


Publisert 18.03.2022

Nyheitsbrev plan - mars 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for mars.


Publisert 14.12.2021

Nyheitsbrev plan desember 21

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for desember.


Kontakt rett saksbehandlar

Aure, Sunndal, Surnadal, Gjemnes og Hustadvika
Astrid Buset tlf. 7125 8541

Molde, Aukra, Averøy, Smøla og Kristiansund
Kristin Eide tlf. 71258433

Tingvoll, Vestnes, Rauma, Fjord, Stranda og Sykkylven
Jorunn Mittet Eriksen tlf. 71258410

Ålesund, Haram og Giske
Yngvild Meinseth tlf. 71258518

Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid
Kari Bjørnøy tlf. 71258405