Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

13.03.2023

Stranda kommune meldt inn i ROBEK

Stranda kommune vert underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. 


13.03.2023

Opphevar Stranda kommune sitt budsjett og økonomiplan

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal konkluderer med at Stranda kommune har gjort eit ulovleg vedtak om budsjett og økonomiplan. Vedtaket vert derfor oppheva.


10.02.2023

Ålesund får 200 millionar kroner til deling

Kommunal- og distriktsdepartementet har handsama søknaden om kompensasjon for kostnader ved deling av Ålesund kommune.


01.02.2023

Forventningsbrev 2023

Forventningsbrevet for 2023 er sendt til kommunane i Møre og Romsdal. I brevet informerer Statsforvaltaren om sentrale forventningar og oppdrag frå nasjonale myndigheiter.


21.12.2022

Oversending av søknad om utgreiing av grensejustering for Ona, Sandøy og Gåsøya

Statsforvaltaren har i dag sendt søknad om utgreiing av grensejustering for Ona, Sandøy og Gåsøya over til Kommunal- og distriktsdepartementet.


04.11.2022

Siste fordeling av skjønnsmidlar - 2022

No er dei resterande 25,8 millionane av skjønnsmidlar til kommunane i fylket fordelt. 


24.10.2022

Kommunane sit med nøkkelen til ei berekraftig framtid

– Alle val ei kommune gjer verkar inn på miljø, økonomi og sosiale forhold. Når kommunane legg planar og strategiar må dei ha berekraftsamåla heilt fremst i panna, seier Anne Melbø og Frida Brevik hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


06.10.2022

Fylkesvis skjønnsramme for 2023 - Møre og Romsdal

Statsforvaltaren tildeler årleg skjønnsmidlar til kommunane i Møre og Romsdal. For 2023 skal 51,6 millionar fordelast.


11.07.2022

Utviklinga i kommuneøkonomien 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir årleg ut ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien i fylket.


21.06.2022

Sande kommune ut av ROBEK

Sande kommune er utmeldt frå ROBEK - register om betinga godkjenning og kontroll. Vedtatt årsrekneskap for 2021 viser at kommunen har klart å dekke inn alt underskott frå tidlegare år.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel