Kommunal fornying

Oppdatert 02.01.2023

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Statsforvaltaren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsportal som blir brukt av kommunar, tilsette hos Statsforvaltaren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.10.2021

Satsar på ungt entrepenørskap og digital helseplattform

Kommunane i Møre og Romsdal får i 2022 øyremerka midlar til ungt entrepenørskap og digital helseplattform.


Publisert 12.10.2021

Fylkesløft (prosjektskjønn) tildeling 2022

Målet med Fylkesløft er å gi kommunane støtte til å prøve ut nye løysingar i si verksemd. Prosjektets mål må vere å styrke kommunen sin rolle som tenesteprodusent, myndigheitsutøvar, lokaldemokratisk arena og samfunnsutviklar, slik at oppgåvene blir løyst betre.


Publisert 14.10.2020

Fylkesløft (prosjektskjønn) tildeling 2021

Målet med Fylkesløft er å gi kommunane støtte til å prøve ut nye løysingar i si verksemd. Prosjektets mål må vere å styrke kommunen sin rolle som tenesteprodusent, myndigheitsutøvar, lokaldemokratisk arena og samfunnsutviklar, slik at oppgåvene blir løyst betre.


Publisert 08.11.2019

Tildeling prosjektskjønn 2020

Det blei søkt om 28,3 millionar fordelt på 23 søknadar. For 2020 blei det  tildelt 7 millionar i prosjektskjønn.


Publisert 13.06.2018

Prosjektskjønn 2018 - tildeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 fått in 57 søknader om prosjektmidlar på til saman 52,87 millionar kroner. I alt var det tildelt midlar for 8,75 millionar kroner fordelt på 16 ulike prosjekt.


Publisert 18.01.2018

Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer kommunane i fylket til å søke om støtte til innovasjons- og utviklingsarbeid.


Publisert 12.05.2017

Tildeling prosjektskjønn 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har delt ut 4 904 000 kroner til prosjekter i kommunane.


Publisert 06.01.2017

Prosjektskjønn 2017

Storsamfunnet er tent med ein effektiv og kvalitativt god offentlig sektor. For kommunane vil det vere å skape attraktive, trygge og berekraftige lokalsamfunn der innbyggarane har gode vilkår gjennom alle fasane i livet. Innovasjon og fornying i kommunane vil alltid vere viktig i eit slikt perspektiv.


Publisert 19.05.2016

Prosjektskjønn 2015 - Rapportering

Somme prosjekt som fikk støtte av fylkesmannen i 2015 er no i sluttfasen eller er allereie avslutta, medan andre prosjekt går over enda fleire år. Vi ønskjer sluttrapportering frå prosjekta som vert avslutta i år (og delrapportering frå dei prosjekta som går over fleire år).


Publisert 13.05.2016

Tildeling prosjektskjønn 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har delt ut kr 8 475 000 til prosjekter i kommunane.