Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
20. feb Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram Utgreiings- og forskingsverksemder (institusjonar), Fag - og næringsorganisasjonar mv. eller andre føretak.
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
05. mar Tilskot kommunalt rusarbeid 2023 - ny ordning Personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
03. apr Kommunalt kompetanse og tenesteutviklingstilskot Leiarar tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etatar vere målgruppe (t.d. NAV, barnevernstenesta, barnehagar og skular). Den endelege målgruppa er brukarar av den kommunale omsorgstenesta og deira pårørande.
Søknadsfrist Tittel
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
20. feb Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
05. mar Tilskot kommunalt rusarbeid 2023 - ny ordning
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage
03. apr Kommunalt kompetanse og tenesteutviklingstilskot