Barnehage og opplæring

Barn med PC (illustrasjonsfoto).
Barn med PC (illustrasjonsfoto). Foto: Pixabay.
Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


14.02.2024

Udir foreslår tiltak for å sikre ei god gjennomføring av eksamen

Den raske utviklinga av kunstig intelligens skaper nye utfordringar for å gjennomføre eksamen i skolen. Udir foreslår fleire konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringar i eksamensordninga for dei neste åra.


24.01.2024

Fleire vert mobba i skolen – også i Møre og Romsdal

– Det er ei markant auke i elevar i grunnskolen som er blitt mobba den siste tida. Auken gjeld både mobbing frå andre elevar, frå vaksne på skolen og digital mobbing, fortel underdirektør Maren Ørjasæter hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


17.01.2024

Informasjon om sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2024

Her finn du informasjon om å gjere elevane kjent med eksamen, frist for påmelding av kandidatar og forslag til fagpersonar som sensor, samt komande møte om eksamen.


09.01.2024

Ungdom som nyleg har kome til Norge og skal søke om vidaregåande opplæring innan 1. februar

Det er viktig at tenestene som er i kontakt med dei nykomne hjelper til med å formidle informasjon til ungdomane.


15.12.2023

Nytt frå nyttår 2024

Her finn du ei oversikt over endringar og nyhende for barnehage, SFO og skule. 


23.10.2023

Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går til Storhamar videregående skole

"Storhamar videregående skole i Innlandet, har over flere år jobbet systematisk med å styrke medvirkning for elever og skape et godt læringsmiljø for alle på skolen. Nå anerkjennes de for det viktige arbeidet. Prisen deles ut 30. november," skriv Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.


18.10.2023

Tilskot til å inkludere barn og unge

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamne utanfor.


21.09.2023

Arbeid med rammeplan for skulefritidsordning (SFO) - forventningar og ansvar

I august 2021 blei det innført ein nasjonal rammeplan for SFO. Rammeplanen er forskrift til opplæringslova, og skal gi føringar for verdiane og innhaldet i SFO-tilbodet.


13.09.2023

Allanengen skole, Kristiansund, er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen barneskole i Kristiansund til Dronning Sonjas skolepris. Skolen var nominert også i 2021.


06.09.2023

E-læring: barnehagefagleg grunnkompetanse

E-læring i barnehagefagleg grunnkompetanse er eit interaktivt tilbod til assistentar og andre tilsette i barnehagar. Tilbodet er gratis og lett tilgjengeleg frå både mobiltelefon og datamaskin.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel