Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


26.11.2021

Tilskott til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskulen og vidaregåande opplæring- påminning

Kommunar og fylkeskommunar kan søke om midlar til ulike kompetansehevande tiltak i arbeid med psykisk helse. 


04.11.2021

Møte om barnevernsreforma 24. november 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til digitalt møte om barnevernsreforma den 24. november kl. 12 – 15.


22.10.2021

Ny mal for tilstandsrapport

Det har no kome ein ny mal for den årlege tilstandsrapporten, som har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. 


22.10.2021

Ny versjon av ståstadsanalysen for skulen

Det har no kome ein ny versjon av ståsstadanalysen for skule der det mellom anna er lagt til ein ekstra fase med tips til skuleleiar.


06.10.2021

Høyring på framlegg til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet jobbar no med ei ny opplæringslov som skal erstatte gjeldande lov. Den nye opplæringslova vil tidlegast vere klar i 2023.


09.09.2021

Allanengen og Vågsetra nominert til Dronning Sonjas skolepris 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen barneskole i Kristiansund og Vågsetra barne- og ungdomsskole i Molde til Dronning Sonjas skolepris.


23.08.2021

Fråversføring og fråversgrensa for skuleåret 2021-2022

Unntaket frå fråversreglane blir forlenga ut september 2021. 


17.08.2021

Testing kan bidra til at barn og unge slepp smittekarantene

Vaksinedekninga er aukande og no kan smittekarantene for barn og unge i mange tilfelle erstattast av testing.


30.06.2021

Barnehagar mot 2030 - stategi for barnehagekvalitet

Alle barn skal få eit godt barnehagetilbod, same kor dei bor og i kva for barnehage dei har plass.


15.06.2021

Smittevernfagleg forsvarleg drift i barnehagar og skular - rettleiing

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdaningsdirektoratet har utarbeidd rettleiing som kan vere til hjelp i vurderingane om smittevernforsvarleg drift i barnehagar og skular.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel