Barnehage og opplæring

Barn med PC (illustrasjonsfoto).
Barn med PC (illustrasjonsfoto). Foto: Pixabay.
Oppdatert 10.05.2022

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

15.11.2022

Kompetansepakke om inkluderande praksis

Målet med denne kompetansepakka er å oppnå ein meir inkluderande praksis og ein kultur for mangfald.


23.09.2022

Satsing på sentralt gitt eksamen i grunnskolen 2022-23

Etter fleire år med avlyst eksamen, og samstundes innføring av LK20 og nye eksamenar, ønskjer Utdanningsdirektoratet skoleåret 2022-23 å sikre ei felles forståing av endringane i sentralt gitt eksamen.


16.09.2022

Endringar i velferdstenetelovgivinga skal sikre barn og unge betre hjelp - no er rettleiaren klar!

Frå 1. august fekk kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn.


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


16.03.2022, Endra 16.08.2022

Barnehagekonferansen 2022

Barnehagekonferansen 2022 vert arrangert på Scandic Parken Hotel Ålesund 27. – 28. oktober. Konferansen er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.


28.02.2022

Regjeringa avlyser ordinære eleveksamenar

Alle ordinære eksamenar for elevar på 10. trinn og i vidaregåande våren 2022 er avlyst.
Som i fjor skal det gjennomførast eksamen for privatistar og enkelte eksamenar der elevane har særleg behov for å få avlagt eksamen. Fag- og sveineprøver skal også gjennomførast.


17.02.2022

Fakta om barnehagar 2021

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet nye tal om stoda i norske barnehagar.


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


11.02.2022

Regjeringa foreslår å avlyse alle eleveksamenar

Regjeringa foreslår å avlyse alle ordinære eksamenar for elevar våren 2022. Privatisteksamen og fag- og sveineprøve skal gjennomførast, slik som i fjor. Forslaget skal på ei kort høyring før endeleg avgjerd blir tatt.


14.01.2022

Informasjon om korona

Det er ikkje lenger forskriftsfesta nasjonale gule og raude tiltaksnivå i barnehagar og skular.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel