Barnehage og opplæring

Barn med PC (illustrasjonsfoto).
Barn med PC (illustrasjonsfoto). Foto: Pixabay.
Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


21.09.2023

Arbeid med rammeplan for skulefritidsordning (SFO) - forventningar og ansvar

I august 2021 blei det innført ein nasjonal rammeplan for SFO. Rammeplanen er forskrift til opplæringslova, og skal gi føringar for verdiane og innhaldet i SFO-tilbodet.


13.09.2023

Allanengen skole, Kristiansund, er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen barneskole i Kristiansund til Dronning Sonjas skolepris. Skolen var nominert også i 2021.


06.09.2023

E-læring: barnehagefagleg grunnkompetanse

E-læring i barnehagefagleg grunnkompetanse er eit interaktivt tilbod til assistentar og andre tilsette i barnehagar. Tilbodet er gratis og lett tilgjengeleg frå både mobiltelefon og datamaskin.


30.08.2023

«Jeg vet» - viktig læringsressurs til bruk i barnehagar og skolar

«Jeg vet» er ein kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpassa opplæring i barnehagar og skolar om mobbing, vald og overgrep.


30.08.2023

«Jeg vet» - viktig læringsressurs til bruk i barnehagar og skolar

«Jeg vet» er ein kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpassa opplæring i barnehagar og skolar om mobbing, vald og overgrep.


08.08.2023

Tilskot til rettleiing for nyutdanna lærarar

Tilskotet skal bidra til at nyutdanna lærarar i grunnskolen får god rettleiing og gjere at overgangen frå utdanninga til læraryrket blir enklare. Målet er at nyutdanna lærarar blir verande i skolen. Målgruppa er lærarar i sitt første år og andre år i skolen.


05.08.2023

Nytt for barnehage og skole hausten 2023

Gratis SFO for 1. og 2. klassingar, gratis barnehage for barn nummer tre, e-læring for tilsette i barnehagar og opplæring og læremiddel på Ukrainsk er nokre av haustens nyheiter. 


16.06.2023

Om klage på standpunktkarakterar i grunnskolen 2023

I denne rettleiinga vil Statsforvaltaren i Møre og Romsdal klargjere kva som er forventa av alle involverte partar i handsaminga av klage på standpunktkarakter. Vi håper dette vil tydeleggjere kva oversendinga frå skolane skal innehalde, slik at vi får ei god og effektiv sakshandsaming.


14.06.2023

Tilskot til tillitsreforma i barnehage og skole

Tilskotet skal stimulere kommunane til å prøve ut meir tillitsbaserte arbeidsformer i barnehagar og skoler. Målet er at dei tilsette kan nytte sin kompetanse betre gjennom meir fagleg fridom og meir tid til barna og elevane.


13.06.2023

Beredskap: Sosial kontroll og æresrelatert vald

Alle barn og unge har rett til å bli beskytta mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Offentlege tenester og skoler har ei viktig rolle i det førebyggande arbeidet. Dei plikter å hjelpe barn og unge som er utsett.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel