Barnehage og opplæring

Barn med PC (illustrasjonsfoto).
Barn med PC (illustrasjonsfoto). Foto: Pixabay.
Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


07.06.2024

Om klage på standpunktkarakterar i grunnskolen 2024

I denne rettleiinga vil Statsforvaltaren i Møre og Romsdal klargjere kva som er forventa av alle involverte partar i handsaminga av klage på standpunktkarakter. Vi håper dette vil tydeleggjere kva oversendinga frå skolane skal innehalde, slik at vi får ei god og effektiv sakshandsaming.


03.06.2024

Skolemiljøet til elevane i ny opplæringslov - webinar om kapittel 12

Regelverket som er knytt til elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø, vert vidareført med nokre få endringar i ny opplæringslov. I webinaret får du kjennskap til kva som blir endra, og kva som blir vidareført.


25.04.2024

Webinar om endringane av spesialundervisning i ny opplæringslov - kapittel 11

Omgrepet «spesialundervising» er endra i den nye opplæringslova. I Webinaret får du kjennskap til dei viktigaste endringane på området.


27.02.2024

Retten til vidaregåande opplæring for ungdom som bur i mottak

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring for alle som er busett i fylkeskommunen, også i mottak.


14.02.2024

Udir foreslår tiltak for å sikre ei god gjennomføring av eksamen

Den raske utviklinga av kunstig intelligens skaper nye utfordringar for å gjennomføre eksamen i skolen. Udir foreslår fleire konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringar i eksamensordninga for dei neste åra.


24.01.2024

Fleire vert mobba i skolen – også i Møre og Romsdal

– Det er ei markant auke i elevar i grunnskolen som er blitt mobba den siste tida. Auken gjeld både mobbing frå andre elevar, frå vaksne på skolen og digital mobbing, fortel underdirektør Maren Ørjasæter hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


17.01.2024

Informasjon om sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2024

Her finn du informasjon om å gjere elevane kjent med eksamen, frist for påmelding av kandidatar og forslag til fagpersonar som sensor, samt komande møte om eksamen.


09.01.2024

Ungdom som nyleg har kome til Norge og skal søke om vidaregåande opplæring innan 1. februar

Det er viktig at tenestene som er i kontakt med dei nykomne hjelper til med å formidle informasjon til ungdomane.


15.12.2023

Nytt frå nyttår 2024

Her finn du ei oversikt over endringar og nyhende for barnehage, SFO og skule. 


23.10.2023

Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går til Storhamar videregående skole

"Storhamar videregående skole i Innlandet, har over flere år jobbet systematisk med å styrke medvirkning for elever og skape et godt læringsmiljø for alle på skolen. Nå anerkjennes de for det viktige arbeidet. Prisen deles ut 30. november," skriv Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel