Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 29.12.2022

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.01.2023

Fagsamling for barnehage, barnevern og skule

Fagsamling for barnehage, barnevern og skule 31.05.-01.06.2023


Publisert 23.01.2023

Webinar 14. februar 2023

Aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule


Publisert 03.01.2023

Skoleleiarkonferansen 2023

23.-24. mars vert Skolelederkonferansen 2023 arrangert som "lunsj til lunsj-konferanse" på Alexandra hotell i Molde.


Publisert 20.12.2022

Nytt fra nyttår 2023

Her finn du ei oversikt over endringar og nyheiter for barnehage, SFO og skule. Vi oppdaterer artikkelen ut januar om det kjem noko nytt.


Publisert 08.12.2022

Materiell frå eksamenssamlinga i grunnskolen

Statsforvaltaren, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, arrangerte 03.11.22 ei digital samling om eksamen etter LK20. Presentasjonane frå samlinga ligg no tilgjengeleg på vår nettside.


Publisert 15.11.2022

Kompetansepakke om inkluderande praksis

Målet med denne kompetansepakka er å oppnå ein meir inkluderande praksis og ein kultur for mangfald.


Publisert 29.06.2022

Nytt til skolestart 2022

Her finner du ei oversikt over endringar og nyheiter for SFO og skole.


Publisert 25.01.2022

Lærekandidatordninga

Lærekandidat er ei ordning for dei som ynskjer vidaregåande opplæring i bedrift, men som ikkje har føresetnader for å nå krava til fag- og sveineprøva.


Publisert 14.01.2022

Informasjon om korona

Det er ikkje lenger forskriftsfesta nasjonale gule og raude tiltaksnivå i barnehagar og skular.


Publisert 04.01.2022

Koronatiltak for barnehagar og skular

Karantenereglane for tilsette i barnehagar og skular er endra frå 1. januar.