Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 02.05.2022

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.01.2022

Lærekandidatordninga

Lærekandidat er ei ordning for dei som ynskjer vidaregåande opplæring i bedrift, men som ikkje har føresetnader for å nå krava til fag- og sveineprøva.


Publisert 14.01.2022

Informasjon om korona

Det er ikkje lenger forskriftsfesta nasjonale gule og raude tiltaksnivå i barnehagar og skular.


Publisert 04.01.2022

Koronatiltak for barnehagar og skular

Karantenereglane for tilsette i barnehagar og skular er endra frå 1. januar.


Publisert 21.12.2021

Treng du tips til arbeidet med forebygging mot vald og livsmeistring i barnehage og skole?

…..da kan nettressursane «Eg veit» og «Snakke med barn» være noko for deg…


Publisert 17.12.2021

Nytt frå nyttår 2022

Her finn du ein oversikt over endringar og nyheiter for barnehage og skule. 


Publisert 14.12.2021

Kompetansepakke om trygt og godt skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har utvikla kompetansepakkar som gir fagleg påfyll og støtte til å utvikle praksis i skolar og barnehagar.


Publisert 26.11.2021

Tilskott til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskulen og vidaregåande opplæring- påminning

Kommunar og fylkeskommunar kan søke om midlar til ulike kompetansehevande tiltak i arbeid med psykisk helse. 


Publisert 04.11.2021

Møte om barnevernsreforma 24. november 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til digitalt møte om barnevernsreforma den 24. november kl. 12 – 15.


Publisert 22.10.2021

Ny versjon av ståstadsanalysen for skulen

Det har no kome ein ny versjon av ståsstadanalysen for skule der det mellom anna er lagt til ein ekstra fase med tips til skuleleiar.


Publisert 06.10.2021

Høyring på framlegg til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet jobbar no med ei ny opplæringslov som skal erstatte gjeldande lov. Den nye opplæringslova vil tidlegast vere klar i 2023.