Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 26.11.2021

Tilskott til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskulen og vidaregåande opplæring- påminning

Kommunar og fylkeskommunar kan søke om midlar til ulike kompetansehevande tiltak i arbeid med psykisk helse. 


Publisert 04.11.2021

Møte om barnevernsreforma 24. november 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til digitalt møte om barnevernsreforma den 24. november kl. 12 – 15.


Publisert 22.10.2021

Ny versjon av ståstadsanalysen for skulen

Det har no kome ein ny versjon av ståsstadanalysen for skule der det mellom anna er lagt til ein ekstra fase med tips til skuleleiar.


Publisert 06.10.2021

Høyring på framlegg til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet jobbar no med ei ny opplæringslov som skal erstatte gjeldande lov. Den nye opplæringslova vil tidlegast vere klar i 2023.


Publisert 09.09.2021

Allanengen og Vågsetra nominert til Dronning Sonjas skolepris 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen barneskole i Kristiansund og Vågsetra barne- og ungdomsskole i Molde til Dronning Sonjas skolepris.


Publisert 18.08.2021

Ny meldingsportal til Utdanningsdirektoratet

Tilsynsansvaret for friskulane, og andre private skular som f.eks. folkehøgskulane, ligg hos Utdanningsdirektoratet


Publisert 18.08.2021

Rammeplan for SFO

Frå 1.august 2021 får SFO (skulefritidsordning) sin eigen rammeplan


Publisert 17.08.2021

Testing kan bidra til at barn og unge slepp smittekarantene

Vaksinedekninga er aukande og no kan smittekarantene for barn og unge i mange tilfelle erstattast av testing.


Publisert 09.08.2021

Oppgåver og anbefalt litteratur

Her finn du oppgåver og anbefalt litteratur knytta til modul 5: Globalt medborgarskap i opplæringa. 


Publisert 15.06.2021

Nytt til skolestart 2021

Her kan du lese om kva som er nytt til skolestart 2021.