Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 29.04.2021, Sist endret 29.04.2021

Vil din skole vinne Dronning Sonjas skolepris 2021?

Fremmer din skole likeverd og er gode på å inkludere på ein framifrå måte? Vi treng kandidatar frå Møre og Romsdal til årets skolepris. De må søke innan 29. juni.


Publisert 16.04.2021

Anbefalt litteratur - modul 3

Les gjerne følgande akademiske tekstar som er fritt tilgjengelege:


Publisert 16.04.2021

Oppgåver til modul 3

Snever eller vid forståing av kritisk tenking?


Publisert 26.03.2021

Oppdatert smitteveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole oppdatert. Endringane vil gjelde frå 12. april 2021.


Publisert 23.03.2021

Oppgåver modul 2

Spenningsfeltet mellom kritikk og legitimering:


Publisert 23.03.2021

Anbefalt litteratur modul 2

Til modul 2 under Demokrati og medborgarskap er følgande tekstar anbefalt:


Publisert 10.03.2021

TIlskotsordning for sommarskole

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om ny tilskotsordning for tilbod om sommarskole.


Publisert 08.03.2021, Sist endret 08.03.2021

Meld frå ved opplæring heime

Skuleeigarar har plikt til å melde frå til Statsforvaltaren når dei avgjer å gje delar av opplæringa heime på gult nivå i trafikklysmodellen, eller ved raudt nivå som er avgjort lokalt.


Publisert 05.03.2021

Oppdatert rettleiar frå Bufdir

Bufdir har oppdatert rettleiaren om korleis barnehagar, skolar og SFO kan handtere bekymring for at tilsette har utsett barn for vald eller seksuelle overgrep.


Publisert 22.02.2021

Ekstraordinær innsamling i BASIL/GSI

Det vil i løpet av mars/april vere ei ekstraordinær datainnsamling gjennom BASIL/GSI for å få oppdatert kunnskap om konsekvensane av lokale smitteutbrudd for tilbodet til barn og unge