Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 09.12.2014

Tilskott til oppplæring av barn og unge som søkjer om opphald i Norge

Utdanningsdirektoratet - logo

Justerte retningsliner for tilskottsordninga med verknad frå og med hausten 2014. 


Publisert 06.02.2014

Ny temaside - Eksamen og prøver

Eksamen og prøver

Vi har laga ei ny temaside "Eksamen og prøver" som de finn i høgre marg. Denne sida er ikkje ei totaloversikt over eksamens- og prøvefeltet. For å halde seg oppdatert, følg med på sida til Utdanningsdirektoratet. Her finn ein meir informasjon.


Publisert 22.07.2013

Avsluttande karakterar i grunnskulen i Møre og Romsdal

Karakterer 1-6

Fylkesmannen har ansvar for sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskulen. Førebels karakterstatistikk for eksamen 2013 er no klar.


Publisert 14.06.2013

Fylkesmannens informasjonsskriv 2013/2014

Klagebehandling - Enkeltvedtak om spesialundervisning og anna opplæring.


Publisert 07.06.2013

Klage på standpunktkarakterar

Klage på standpunktkarakter 2013 - forside 

Her finn du skjema og rettleiiar for klage på standpunktkarakterar i grunnskolen.

 


Publisert 03.06.2013

Møte med regionkontaktane for barnehage og skole, m.fl.

Referat og lysark frå møtet 28. mai 2013


Publisert 10.04.2013

Midlar til etter- og vidareutdanning av lærarar 2012/2013 - rapportering m.m.

Strategien Kompetanse for kvalitet (Etter- og videreutdanning 2012-2015)

Til kommunane i Møre og Romsdal og M&R fylkeskommune ved skoleeigar og aktuelle privatskolar. Rapportering på bruk av midlar 2012/2013 og refusjonskrav for våren 2013.

 


Publisert 18.01.2013

Statsbudsjettet for 2013 viser ei storsatsing på ungdomstrinnet

Kompetanseutvikling, nye valfag og ei fireårig tilskotsordning som eit forsøk med auka lærartettleik på ungdomstrinnet.


Publisert 03.01.2013

GNIST Møre og ROmsdal

Vedlagt følgjer eit informasjonsbrev til kommunar og skoler med ungdomstrinn.


Publisert 02.01.2013

Informasjonsskriv om spesialundervisning med meire

Her finn du vårt årlege informasjonsskriv om spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring, m.m. Skjema for klagebehandling er lagt ved.