Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 23.03.2020

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om koronasituasjonen

Her ligg oppdatert informasjon om Koronasituasjonen fra Utdanningsdirektoratet:

 


Publisert 17.02.2020

Regionale møte med kommunane på barnehage og skuleområdet

Fylkesmannen inviterer til regionale møte med kommunane i februar og mars 2020. Tema er sentrale område innan barnehage og opplæring.


Publisert 28.01.2020

Diplom til Eidsvåg b/u skole og Midsund Montessoriskule

Fylkesmannen gratulerer dei to skolane som vi i haust nominerte til Dronning Sonjas skolepris for langsiktig arbeid med likeverd og inkludering.


Publisert 04.09.2019

To skolar er nominert

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nominert Eidsvåg b/u skole og Midsund Montessoriskule til Dronning Sonjas skolepris 2019.


Publisert 10.07.2019

Kandidatar til nytt FUG og FUB 2020-2023

Invitasjon til å kome med forslag til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringa (FUG)  og nytt foreldreutvalg for barnehagar (FUB) 2020-2023


Publisert 08.03.2019

Søk om midlar til utstyr for programmering i skulen

Som ein del av tiltaka i den femårige satsinga den teknologiske skulesekken (2018-2022) skal Utdanningsdirektoratet dele ut 15 millionar i 2019, og i åra som kjem. Skuleeigarar kan søke innan 15. mai.


Publisert 31.10.2018

Fagfornyinga

Dei første skissene til nye læreplanar for grunnskulen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande er no klare. Utdanningsdirektoratet ønsker innspel på om dei er på rett veg – Frist 14. november.


Publisert 08.08.2018

Endring i forvaltninga av tilskott til leirskoleopplæring frå 01.01.2018.

Frå og med 2018 vil tilskott til leirskoleopplæring bli berekna på grunnlag av kommunen sin rapportering i GSI, punkt i7 og i8. Dette inneber at kommunen ikkje lenger skal sende søknad om tilskott til leirskoleopplæring, verken til Fylkesmannen eller til Utdanningsdirektoratet.


Publisert 18.10.2017

Obligatorisk ferdigheitsprøve i symjing.

Frå skoleåret 2017/2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdigheitsprøve i symjing for elevar på 1.-4. trinn.


Publisert 18.08.2017

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skolemiljø utan mobbing og krenkingar

Statsforvaltaren har fått ei ny rolle i høve barn og unge sitt skulemiljø.