Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 18.02.2021

Berekraftig utvikling i skulen

Seks filmar med tilhøyrande refleksjonsoppgåver gir støtte til lokal kompetanseutvikling i Berekraftig utvikling. Dette er eitt av tre tverrfaglege tema i dei nye læreplanane. 


Publisert 10.02.2021

Demokrati og medborgarskap i skulen

Fem videoførelesingar med tilhøyrande oppgåver gir støtte til lokal kompetanseutvikling i det tverrfaglege temaet Demokrati og medborgarskap i skulen.


Publisert 10.02.2021

Anbefalt litteratur - modul 1

Til modul 1 under Demokrati og medborgarskap er følgande akademiske tekstar anbefalt. Dei er opent tilgjengeleg.


Publisert 10.02.2021

Oppgåver til Modul 1 - Demokrati og medborgarskap

 Ta utgangspunkt i ny læreplan i eitt av dine undervisningsfag når du tar fatt på oppgåvene til modul 1.


Publisert 26.01.2021

Digitale førelesingar til støtte i fagfornyinga

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal skal støtte skulane i fylket i arbeidet med fagfornyinga. Det gjer vi digitalt, i samarbeid med tre utdanningsinstitusjonar.


Publisert 19.01.2021

Folkehelse og livsmeistring

Filmen belyser vidare folkehelse og livsmeistring i eit tverrfagleg perspektiv.


Publisert 13.10.2020

Tilskudd til opplæring i tegnspråk

Målet med tilskuddet er å legge til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gi opplæring i tegnspråk. TIlskuddet gjelder for søsken av døve eller tegnspråklige barn, og til barn av døve eller tegnspråkllige foreldre. 


Publisert 08.07.2020

Billigare SFO for familiar med lav inntekt

Frå hausten vert SFO billigare for familiar med lav inntekt. 

 


Publisert 28.05.2020

Gjenopning av barnehagar og skular

Her finn de presentasjonane frå møta Fylkesmannen har gjennomført vedk. gjenopning av barnehagar og skular. De finn og lenke til Utdanningsdirektoratet sin side "Veiledere om smittevern i barnehager og skoler" og lenker til mellombelse lover og forskrifter (26.05.2020 - 01.11.2020).


Publisert 05.05.2020

Informasjon om eksamen og vurdering våren 2020

Alle skriftlege, munnlege, munnleg-praktiske og praktiske eksamenar på 10. trinn og i vidaregåande skule er avlyst våren 2020. Privatisteksamen i vidaregåande skule og for vaksne i grunnskulen skal gjennomførast. Vitnemålsskriva er oppdatert.