Eksamen og vurdering

På denne sida vil du finne informasjon om gjennomføring av sentralt gitt eksamen i grunnskulen og i vidaregåande opplæring, samt om nasjonale prøver og kartleggingsprøver.

Sist endra 15.01.2021

Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen. Dei digitale prøvene i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar finn ein på sida til Kompetanse Norge.

Denne sida er ikkje ei totaloversikt over eksamens- og prøvefeltet. For å halde seg oppdatert, følg med på sida til Utdanningsdirektoratet. Her finn ein meir informasjon.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 31.01.2023

Elevundersøkinga 2022

Resultata frå Elevundersøkinga hausten 2022 vart publisert 20. januar. Etter dette har mange skolar og skoleeigarar tatt kontakt om at dei har tilgang til færre resultat i år enn tidlegare.


Publisert 16.01.2023

Informasjon om sentralt gitt eksamen i grunnskolen 2023

Her finn du informasjon om å gjere elevane kjent med eksamen, påmelding av kandidatar, forslag til fagpersonar som sensor og komande møter om eksamen.


Publisert 08.12.2022

Materiell frå eksamenssamlinga i grunnskolen

Statsforvaltaren, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, arrangerte 03.11.22 ei digital samling om eksamen etter LK20. Presentasjonane frå samlinga ligg no tilgjengeleg på vår nettside.


Publisert 23.09.2022

Satsing på sentralt gitt eksamen i grunnskolen 2022-23

Etter fleire år med avlyst eksamen, og samstundes innføring av LK20 og nye eksamenar, ønskjer Utdanningsdirektoratet skoleåret 2022-23 å sikre ei felles forståing av endringane i sentralt gitt eksamen.


Publisert 03.06.2022

Om klage på standpunktkarakterar i grunnskolen 2022

I denne rettleiinga vil Statsforvaltaren i Møre og Romsdal klargjere kva som er forventa av alle involverte partar i handsaminga av klage på standpunktkarakter. Vi håper dette vil tydeleggjere kva oversendinga frå skolane skal innehalde, slik at vi får ei god og effektiv sakshandsaming.


Publisert 28.02.2022

Regjeringa avlyser ordinære eleveksamenar

Alle ordinære eksamenar for elevar på 10. trinn og i vidaregåande våren 2022 er avlyst.
Som i fjor skal det gjennomførast eksamen for privatistar og enkelte eksamenar der elevane har særleg behov for å få avlagt eksamen. Fag- og sveineprøver skal også gjennomførast.


Publisert 11.02.2022

Regjeringa foreslår å avlyse alle eleveksamenar

Regjeringa foreslår å avlyse alle ordinære eksamenar for elevar våren 2022. Privatisteksamen og fag- og sveineprøve skal gjennomførast, slik som i fjor. Forslaget skal på ei kort høyring før endeleg avgjerd blir tatt.


Publisert 11.02.2022

Eksamensmøte 2022 - Lysark frå møtet

Statsforvaltaren gjennomførte digitalt møte om eksamen og vurdering onsdag 9. februar. Det var god oppslutning om møtet.


Publisert 31.01.2022

Informasjon om sentralt gitt eksamen i grunnskolen 2022

Her finn du mellom anna informasjon om påmelding av kandidatar, forslag til fagpersonar og sensur av sentraltgitt eksamen i grunnskolen våren 2022.


Publisert 21.12.2021

Søknad om dispensasjon - Fritak frå vurdering med karakter i faget framandspråk som fellesfag

Statsforvaltaren kan etter søknad gje dispensasjonen om fritak frå vurdering med karakter i framandspråk til elevar i videregåande opplæring. Dette gjeld elevar som er hardt ramma av dysleksi eller spesifikke språkvanskar og/eller har andre dokumenterte funksjonsnedsettingar som gir likearta konsekvensar i språkfaget.


Klage på standpunktkarakter

Aktuelt skoleåret 2022/2023

3. november 2022:
Eksamenssamling grunnskolen
for sensorar og potensielle sensorar i grunnskolen

8. februar 2023:
Eksamensmøte (Teams)
for skoleeigarar og skoleleiarar

28.03.2023:
Ordinær sensorskolering grunnskolen, Gardermoen

05.06.2023:
Forsterka sensorskolering grunnskolen, Molde

20.06.2023:
Fellessensur grunnskolen, Molde