Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


Endret 14.01.2022

Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider og på helsenorge.no.

04.01.2022

Velferdsteknologi på full fart inn i kommunane

I møte med både alderdom og sjukdom kan teknologi trygge og bidra med praktisk hjelp. Velferdsteknologi er derfor eit godt hjelpemiddel for kommunane.


15.12.2021

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV 2022

Det er no utlyst tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV-kontora. Formålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle dei sosiale tenestene og tiltaka i kommunane etter sosialtenestelova.


15.12.2021

«Hei, og velkommen til Nav! Gjelder det økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig eller andre sosiale tjenester, tast 1»

Helsetilsynet avsluttar i desse dagar eit toårig nasjonal undersøking om tilgjengelege sosiale tenester i NAV. Som eit ledd i dette arbeidet la Helsetilsynet fram ein rapport i samband med si undersøking av NAV Kontaktsenter 2020-2021.


14.12.2021

Betaling for hjelp i heimen

Retten til å ta betalt for tenester i heimen er regulert i forskrift, og kommunen må gjere vedtak før dei kan ta betalt.


14.12.2021

Vilkår for hjelp i heimen

Kommunen må gi hjelp i heimen til dei som treng det, men kan ta omsyn til ressursane og stille visse vilkår.


14.12.2021

Bruk av BPA-timar

Arbeidsleiar har rett til å avgjere korleis BPA timane skal fordelast gjennom veka i følge Helsedirektoratet.


30.11.2021

Regjeringa innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringa innfører fleire nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigaste er at folk over 65 år får ei oppfriskingsdose så snart som råd. Du kan lese meir på Regjeringa.no.


22.11.2021

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF

Det er ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF – sjukehusa i Molde og Kristiansund frå 1. januar 2022.


18.11.2021

Ønsker møte med Molde kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har kalla Molde kommune inn til møte. Temaet er kommunen sine helse- og omsorgstenester til personar som har ei utviklingshemming.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel