Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Vår telefontid

Vi har telefontid  melllom kl 12:00–14:00 for å få meir kapasitet til skriftleg sakshandsaming.

Les meir her ... 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

22.11.2022

Mat får mirakel til å skje

Matgledekonferansen 2022 samla deltakarar frå institusjonar over heile fylket. Felles for alle er at dei ønskjer å bli enda betre på å tilby gode måltid og måltidsglede til sine bebuarar.


21.11.2022

Tilskot kommunalt rusarbeid OVERGANGSORDNING

Tilskot til kommunalt rusarbeid skal avviklast til fordel for den nye ordninga som vart etablert i 2022. For å sikre dei kommunane som mottok tilskot til kommunalt rusarbeid i 2021 er det etablert ei overgangsordning. Dette tilskotet er kun for dei kommunane som kom med i ordninga i 2020 eller 2021.


07.11.2022

Tilskot aktivitetstilbod til sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgnsbemanning

Målet er å stimulere til innovative tiltak for å oppretthalde aktivitet og sosial kontakt slik at personar i målgruppa får aktive og meiningsfulle kvardagar, gode opplevingar og sosial kontakt med sine næraste.


27.10.2022, Endret 08.11.2022

Husk influensavaksine i haust!

Helsedirektoratet rår til at alle personar i risikogrupper, og alt helsepersonell med pasientkontakt skal vaksinera seg mot influensa.


20.10.2022

Våg å snakke om selvmordstanker - det kan redde liv!

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Alle kan være med på å forebygge selvmord. 24. oktober starter en kampanje i vår region der målet er å øke kunnskapen om selvmord i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp.


10.10.2022

LØFT BLIKKET - Vi treng kvarandre

Neste gong tanken slår deg om at du skulle ha ringt ein kollega eller gått innom ein nabo: Ikkje la det bli med tanken!


10.10.2022

Klage på helsehjelp?

Du kan klage til Statsforvaltaren viss du ikkje er nøgd med helsehjelpa du har fått. Du kan også klage på manglande helsehjelp, eller viss du meiner at du har rettar som ikkje er oppfylte.


04.10.2022

Nye lovkrav til kosmetiske behandlingar

I sommar blei lovkrava til kosmetiske behandlingar strengare. For fleire behandlingar er det no krav om at desse utførast av autorisert helsepersonell. Bransjen har også fått ny aldersgrense på 18 år for kundane sine.


04.10.2022

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF

Det er ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF – sjukehusa i Volda og Ålesund frå 1. januar 2023.


29.09.2022

Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Helsedirektoratet har kommet med nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel