Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Vår telefontid

Vi har telefontid  melllom kl 13:00 – 15:30 for å få meir kapasitet til skriftleg sakshandsaming.

Les meir her ... 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

01.07.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.   


30.06.2022

Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontoret

Kommunar/Nav-kontor i Møre og Romsdal med tilskot i 2022.


22.06.2022

Seksualisert vold i krig og konflikt

Seksualisert vald blir brukt som våpen i krigen i Ukraina. Korleis kan vi hjelpe dei som har opplevd dette, og som har komme til Norge?


12.05.2022

Kommunalt rusarbeid i ny drakt

Statsforvaltaren lyser no ut tilskot til kommunalt rusarbeid med heilt ny innretning i 2022. Tilskotet skal styrke tilboda innan førebygging, tidleg intervensjon, behandling og oppfølging.  

 


07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


08.03.2022, Endret 09.03.2022

Undervegsrapport frå Leve heile livet

Leve heile livet skal støtte kommunane i arbeidet med å oppretthalde berekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstenester. Nå har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, på oppdrag fra Helsedirektoratet undersøkt korleis kommunane arbeider med kvalitetsreformen.


18.02.2022

Nye telefontider

Vi ønsker å jobbe raskare med saka di. Derfor kan du no berre ringe våre saksbehandlarar på helse- og sosialavdelinga mellom klokka 1300 -1530.


18.02.2022

Tilskot til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester.

Målet med ordninga er å styrke tilbodet til personar med langvarige og samansette tenestebehov gjennom å etablere heilskaplege, samtidige og tverrfaglege tenester fra ulike nivå og sektorar. For eksempel utvikling og til drift av FACT team. Tenestetilboda skal utformast i samarbeid brukarar/pasientar.


18.02.2022

Tilskot til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester

Tilskotsordninga er etablert for styrke tilbodet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpassa og/eller samansett oppfølging


Flere nyheter Få nyhetsvarsel