Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Vår telefontid

Vi har telefontid  melllom kl 13:00 – 15:30 for å få meir kapasitet til skriftleg sakshandsaming.

Les meir her ... 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.09.2022

Endringar i velferdstenetelovgivinga skal sikre barn og unge betre hjelp - no er rettleiaren klar!

Frå 1. august fekk kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn.


10.09.2022

Vi må snakke om sjølvmord!

Vi må forstå at vi må snakke om sjølvmord og sjølvmordstankar. Det kan redde liv. Kor mange må vi miste før vi innser dette? Å gå nær og å våge å bry seg kan bety forskjellen på liv og død. Våger du? 


26.08.2022

Ny forskrift om individuell plan

Ny "Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester" tok til å gjelde frå 1. august 2022.


01.08.2022, Endra 25.08.2022

Endringar i velferdstenestelovgjevinga

Stortinget har vedtatt nye forskrifter om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstenestelover som trer i kraft 1. august 2022.


01.07.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.   


30.06.2022

Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontoret

Kommunar/Nav-kontor i Møre og Romsdal med tilskot i 2022.


22.06.2022

Seksualisert vold i krig og konflikt

Seksualisert vald blir brukt som våpen i krigen i Ukraina. Korleis kan vi hjelpe dei som har opplevd dette, og som har komme til Norge?


12.05.2022

Kommunalt rusarbeid i ny drakt

Statsforvaltaren lyser no ut tilskot til kommunalt rusarbeid med heilt ny innretning i 2022. Tilskotet skal styrke tilboda innan førebygging, tidleg intervensjon, behandling og oppfølging.  

 


07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel