Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 20.12.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Vår telefontid

Vi har telefontid  melllom kl 12:00–14:00 for å få meir kapasitet til skriftleg sakshandsaming.

Les meir her ... 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.01.2023

Tilskotswebinar

Statsforvaltaren forvaltar mange millionar kroner som kommunane kan søke på og nytte i sine helse-, omsorg- og sosialtenester. Her finn de innspilling av eit webinar om tilskota.


20.01.2023

Tilskot kommunalt rusarbeid 2023 - ny ordning

På vegne av Helsedirektoratet lyser Statsforvalteren ut tilskot til kommunalt rusarbeid - ny ordning for 2023. Tilskotet skal styrke tilboda innan førebygging, tidleg intervensjon, behandling og oppfølging.   


20.01.2023

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.


05.01.2023

Informasjon om kommunale sosiale tenester

Det er ved årsskiftet sendt ut informasjon frå Arbeids og inkluderingsdepartemnentet som er viktig for arbeidet med dei sosiale tenestene i kommunane. 


22.12.2022

Ny podkast: Demens

Demenssjukdom rammar mange i Norge. I denne podkasten snakkar vi om demens – og ser at det faktisk er relativt enkle grep du og eg kan ta for å forebygge sjukdommen.  


21.12.2022

Tilskot til utprøving av to lovande arbeidsmodeller på sosialtenesteområdet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har no lyst ut tilskot til utprøving av to lovande arbeidsmodellar på sosialtenesteområdet. Det overordna føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle og forbetre dei sosiale tenestene i Nav-kontoret. 


21.12.2022

Kunngjering 2023: Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene på NAV-kontoret

Det er no utlyst tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV-kontora. Formålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle dei sosiale tenestene og tiltaka i kommunane etter sosialtenestelova.


15.12.2022

Elektronisk ID (eID) til flyktningar frå Ukraina

Ukrainske flyktningar som har søkt om, eller fått innvilga, kollektivt vern kan skaffa seg eID. Dei får då tilgang til offentlege tenester.


22.11.2022

Mat får mirakel til å skje

Matgledekonferansen 2022 samla deltakarar frå institusjonar over heile fylket. Felles for alle er at dei ønskjer å bli enda betre på å tilby gode måltid og måltidsglede til sine bebuarar.


21.11.2022

Tilskot kommunalt rusarbeid OVERGANGSORDNING

Tilskot til kommunalt rusarbeid skal avviklast til fordel for den nye ordninga som vart etablert i 2022. For å sikre dei kommunane som mottok tilskot til kommunalt rusarbeid i 2021 er det etablert ei overgangsordning. Dette tilskotet er kun for dei kommunane som kom med i ordninga i 2020 eller 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Tilskotskalender - Helse og omsorg