Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


Endra 11.11.2021

Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligg informasjon om barnehage og skole under pandemien. 

22.11.2021

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF

Det er ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF – sjukehusa i Molde og Kristiansund frå 1. januar 2022.


18.11.2021

Ønsker møte med Molde kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har kalla Molde kommune inn til møte. Temaet er kommunen sine helse- og omsorgstenester til personar som har ei utviklingshemming.


23.06.2021

Gjennomført opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringa sin opptrappingsplan har gjort at kommunane sin kapasitet og kompetanse på rusfeltet har auka. Utviklingsarbeidet innan rusfeltet har og vorte styrka.


02.06.2021

Vil førebyggje at barn og unge blir utsett for negativ sosial kontroll i sommarferien

Tenestene i kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i det førebyggjande arbeidet, og plikter å hjelpe barn og unge som er utsett for negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.


31.05.2021

Kommunane prioriterer barn og unge

Kommuneundersøkinga om levekåra i Møre og Romsdal viser at kommunane prioriterer folkehelsa til barn og unge. Kommunane er klar over at dei bør jobbe meir med bustadsosial planlegging.


21.05.2021

Midlertidig styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid

Regjeringa ønsker å styrke kommunen sine lågterskeltilbod og kapasitet til å møte dei akutte behova for psykososial oppfølging av personar som slit på bakgrunn av sosial isolasjon og andre belastningar knytt til pandemisituasjonen.


28.04.2021

Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin

Kommunar kan søkje om tilskot for rettleiing av allmennlegar (LIS 3 i allmennmedisin). Ein søkjer i Altinn, og søknadsfrist er 16.november 2021.


09.04.2021

Tilskot - Eldre ut på middag

Tilskotsordninga skal gjere det mogleg for kommunar som samarbeider med restauranter å tilby billige middager for heimebuande eldre som ønsker å ete saman.


26.03.2021

Dette er anbefalingane for påskeferien

Vi ønskjer alle ei riktig god påske og minner om nasjonale og lokale reglar og råd/anbefalingar i høve koronapandemien.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel