Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Vår telefontid

Vi har telefontid  melllom kl 13:00 – 15:30 for å få meir kapasitet til skriftleg sakshandsaming.

Les meir her ... 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

12.05.2022

Kommunalt rusarbeid i ny drakt

Statsforvaltaren lyser no ut tilskot til kommunalt rusarbeid med heilt ny innretning i 2022. Tilskotet skal styrke tilboda innan førebygging, tidleg intervensjon, behandling og oppfølging.  

 


07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


08.03.2022, Endra 09.03.2022

Undervegsrapport frå Leve heile livet

Leve heile livet skal støtte kommunane i arbeidet med å oppretthalde berekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstenester. Nå har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, på oppdrag fra Helsedirektoratet undersøkt korleis kommunane arbeider med kvalitetsreformen.


18.02.2022

Nye telefontider

Vi ønsker å jobbe raskare med saka di. Derfor kan du no berre ringe våre saksbehandlarar på helse- og sosialavdelinga mellom klokka 1300 -1530.


18.02.2022

Tilskot til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester.

Målet med ordninga er å styrke tilbodet til personar med langvarige og samansette tenestebehov gjennom å etablere heilskaplege, samtidige og tverrfaglege tenester fra ulike nivå og sektorar. For eksempel utvikling og til drift av FACT team. Tenestetilboda skal utformast i samarbeid brukarar/pasientar.


18.02.2022

Tilskot til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester

Tilskotsordninga er etablert for styrke tilbodet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpassa og/eller samansett oppfølging


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


11.02.2022

Molde kommune braut lova, men har korrigert interne rutinar

Statsforvaltaren konkluderer med at Molde kommune ikkje har arbeidd godt nok med kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerheit i møte med personar som har ei utviklingshemming. Kommunen har no korrigert eigne rutinar.


20.01.2022

Webinar - Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien

Helsedirektoratet har arrangert webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier under pandemien.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel