Krisesenter

Oppdatert 08.04.2024

Eit krisesenter er ein institusjon som tek imot personar som er utsette for vald i nære relasjonar.

Det er kommunen som skal sørgje for at det finst eit tilbod om krisesenter for alle som treng det. Kommunen skal òg sørgje for at krisesenteret oppfyller krava i krisesenterlova. Formålet med denne lova er å sikre at det finst eit godt tilbod til kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald frå nokon som står dei nær.  

  • Eit krisesenter er eit tilbod om ein mellombels stad å bu. Det skal vere gratis, døgnope og tilgjengeleg heile året.
  • Tilbodet skal vere tilrettelagt for kvar enkelt brukar.
  • Krisesenteret og andre offentlege tenester skal vere samordna og gi brukaren heilskapleg oppfølging.
  • Dei som har budd i krisesenter, skal få tilbod om oppfølging etter at dei har flytta ut.  

Krisesenterlova pålegg kommunen å føre internkontroll med at krisesenteret og den verksemda krisesentertilbodet omfattar, er i samsvar med gjeldande regelverk.   

Statsforvaltarens ansvar

Statsforvaltaren fører tilsyn med at kommunen følgjer opp oppgåvene sine etter føresegnene i krisesenterlova. Tilsyna våre rettar seg mot kommunen, ikkje det enkelte krisesenteret.

Vis meir

Eit krisesenter er ein institusjon som tek imot personar som er utsette for vald i nære relasjonar.

Det er kommunen som skal sørgje for at det finst eit tilbod om krisesenter for alle som treng det. Kommunen skal òg sørgje for at krisesenteret oppfyller krava i krisesenterlova. Formålet med denne lova er å sikre at det finst eit godt tilbod til kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald frå nokon som står dei nær. 

Eit krisesenter er eit tilbod om ein mellombels stad å bu. Det skal vere gratis, døgnope og tilgjengeleg heile året. Tilbodet skal vere tilrettelagt for kvar enkelt brukar.

Kommunen skal sørgje for at krisesentertilbodet samarbeider med andre delar av tenesteapparatet dersom det er nødvendig for å gi brukaren eit heilskapleg og samordna tenestetilbod.

Ved behov skal kommunen bestemme kva for ein kommunal tenesteytar som skal vareta samordninga. Dersom det er oppnemnd barnekoordinator etter helse- og omsorgstenesteloven § 7-2 a, skal koordinatoren sørgje for samordning av tenestetilbodet.

Dei som har budd i krisesenter, skal få tilbod om oppfølging etter at dei har flytta ut.  Kommunen skal, i tillegg til å følgje opp einskilde brukarar, sørgje for at krisesentertilbodet samarbeider med andre delar av tenesteapparatet slik at krisesentertilbodet og dei andre tenestene kan ivareta sine oppgåver etter lov og forskrift.

Krisesenterlova pålegg kommunen å føre internkontroll med at krisesenteret og den verksemda krisesentertilbodet omfattar, er i samsvar med gjeldande regelverk.  

Statsforvaltarens ansvar

Statsforvaltaren fører tilsyn med at kommunen følgjer opp oppgåvene sine etter føresegnene i krisesenterlova. Tilsyna våre rettar seg mot kommunen, ikkje det enkelte krisesenteret.