Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 04.07.2022

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 30.06.2022

Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontoret

Kommunar/Nav-kontor i Møre og Romsdal med tilskot i 2022.


Publisert 15.12.2021

«Hei, og velkommen til Nav! Gjelder det økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig eller andre sosiale tjenester, tast 1»

Helsetilsynet avsluttar i desse dagar eit toårig nasjonal undersøking om tilgjengelege sosiale tenester i NAV. Som eit ledd i dette arbeidet la Helsetilsynet fram ein rapport i samband med si undersøking av NAV Kontaktsenter 2020-2021.


Publisert 15.06.2020

Tilråding om opning av NAV-kontor

Koronapandemien har ført til at dei fleste Nav-kontor har vore heilt eller delvis stengt for oppmøte dei siste tre månadene. Fylkesmannen og meiner at kommunane no må opne Nav-kontora.


Publisert 24.03.2020

Koronavirus – rettleiar for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid utarbeida ein rettleiar for handsaming av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skuldas koronavirus


Publisert 20.03.2020

Kommunane må framleis sørge for dei sosiale tenestene i NAV

Fleire NAV-kontor i Møre og Romsdal stenger no for besøk frå publikum for å redusere risikoen for spreiing av koronavirus. På same tid får kontora svært mange førespurnader frå personar som er permitterte eller treng anna oppfølging retta mot å komme i arbeid.


Publisert 03.01.2019

Endringar i sosialtenestelova om kvalifiseringsprogrammet

Endringar i sosialtenestelova om kvalifiseringsprogrammet blei vedtatt i Stortinget 14. desember 2018 og trådde er i kraft 1. januar 2019. Endringane gjeld inngangsvilkår, varigheit og innhald i kvalifiseringsprogrammet.


Publisert 14.12.2018

Tipshefte for innhald i kvalifiseringsprogram

Tipsheftet inneheld forslag til kva eit kvalifiseringsprogram kan innehalde


Publisert 09.07.2018

Tilgjengelege sosiale tenester i NAV-kontoret

Fylkesmannen har som oppgåve å følge med på om handtering av NAV sin kanalstrategi sikrar
gode og tilgjengelege sosiale tenester for dei som treng det.


Publisert 15.12.2017

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV, bustadsosialt arbeid og arbeid mot barnefattigdom

Med atterhald om godkjenning av budsjett i Stortinget er no tilskot til både bustadsosialt arbeid og utvikling av sosiale tenester i NAV kunngjort. Tilskot til barnefattigdom er også lyst ut som ei overgangsordning. 


Publisert 02.02.2017

Veiviser Bolig for velferd


Veiviseren.no er en digital verktykasse for det bustadsosiale arbeidet