Veiviser Bolig for velferd


Veiviseren.no er en digital verktykasse for det bustadsosiale arbeidet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2017

I Veiviseren er alt innanfor bustad- og tenesteområdet på både strategisk og operativt nivå samla på et sted. Innhaldet blir kontinuerlig oppdatert. Veiviseren byggjer opp under målsettingane i strategien Bolig for Velferd om å skaffe bustad til vanskeligstilte og styrke moglegheita for å meistre butilhøvet.

Vegvisaren handlar om tema som kommunal planlegging, busetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgjande tenester, arbeid knytt til sårbare overgangar frå fengsel, barnevern og helseinstitusjonar, i tillegg til digitale kurs, malar, verktøy og eksemplar frå andre kommunar og aktørar.

Veiviseren.no er en utviklet primært for kommunane, men også for tilsette i direktorata, fylkesmannsembeta, samarbeidspartnare og brukarorganisasjonar.De seks direktorata Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfaldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet utviklar veiviseren i tett samarbeid med kommunar, brukarorganisasjonar og samarbeidspartnarar. Husbanken koordinerer arbeidet.

Kontaktpersoner

Lenker