Helse offshore

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren i Rogaland har en landsdekkende rolle i saker som gjelder helse og hygiene i petroleumsvirksomheten til havs på den norske kontinentalsokkelen.

Tilsyn med helse og hygiene

Statsforvalteren i Rogaland har tilsyn med helse og hygiene om bord på alle faste og flyttbare installasjoner i petroleumsvirksomheten til havs. Tilsynet omfatter blant annet helsetjenesten (den kurative tjenesten og beredskap), matvarehåndtering, forpleining og drikkevannsforsyning. Du finner mer informasjon og oversikt over tilsynsaktivitetene på nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland.

Helseerklæringer

Statsforvalteren i Rogaland forvalter regelverket for helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten til havs, og kan også gi dispensasjoner dersom kravene ikke er oppfylt. På nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland finner du liste over petroleumsleger som utsteder offshoreattest (helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs). For offshoredykkere har vi lister over godkjente leger og skjema for nedlasting.

Dispensasjon fra helsekravene

Det er petroleumslegen som skal sende søknad om dispensasjon fra helsekravene. Dersom du har en sykdom eller tilstand som kan være en risiko for sikkerheten offshore, vil du ikke kunne reise offshore uten et vedtak fra Statsforvalteren i Rogaland. I vedtaket går det fram om helsekravet er oppfylt eller om dispensasjon er gitt med tidsavgrensning og eventuelle vilkår som gjelder. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra helsekravene dersom det er særlige grunner og hensynet til sikkerhet ikke taler i mot. Dersom du ønsker dispensasjon, skal du henvende deg til petroleumslegen som har undersøkt deg. Petroleumslegen vil da gjøre videre undersøkelser og sender deretter saken over til oss.

Vis mer