Omsorgstjenester

Oppdatert 20.12.2022

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.02.2022

Molde kommune braut lova, men har korrigert interne rutinar

Statsforvaltaren konkluderer med at Molde kommune ikkje har arbeidd godt nok med kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerheit i møte med personar som har ei utviklingshemming. Kommunen har no korrigert eigne rutinar.


Publisert 14.12.2021

Betaling for hjelp i heimen

Retten til å ta betalt for tenester i heimen er regulert i forskrift, og kommunen må gjere vedtak før dei kan ta betalt.


Publisert 14.12.2021

Vilkår for hjelp i heimen

Kommunen må gi hjelp i heimen til dei som treng det, men kan ta omsyn til ressursane og stille visse vilkår.


Publisert 14.12.2021

Bruk av BPA-timar

Arbeidsleiar har rett til å avgjere korleis BPA timane skal fordelast gjennom veka i følge Helsedirektoratet.


Publisert 09.02.2021

Lettar opp på sjukeheimar

Når ein stor del av sjukeheimsbebuarar no er vaksinerte, kan det lettast opp på nokon av tiltaka.


Publisert 04.02.2021, Sist endret 04.02.2021

Rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

Rettleiaren om pårørande i helse- og omsorgstenesta omtalar rettigheitene til pårørande, pliktane til helse- og omsorgstenesta og gir anbefalingar om god praksis. Det er også lenkar til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjonar hos andre aktørar.


Publisert 04.02.2021, Sist endret 04.02.2021

Rettleiar for saksbehandling ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

Rettleiaren gir ei praktisk innføring i dei reglane som gjeld ved kommunal saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstenester.


Publisert 02.09.2020

«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli»

Har DU gjort deg opp tankar omkring eigen alderdom?

Ja,  for vi lever lenger, og grensa for når ein blir gamal skyv vi framfor oss. I 2017 var forventa levealder 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Tala er blant dei høgste  i verda.


Publisert 03.02.2020, Sist endret 04.02.2021

Faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase.


Publisert 16.11.2018, Sist endret 04.02.2021

Leve hele livet - ei kvalitetsreform for eldre

I mai 2018 kom kvalitetsreforma “Leve hele livet” som har fokus på å skape eit meir aldersvenleg Norge. Tidlegare reformer har ofte handla om system . Leve hele livet handlar om menneske. Med denne kvalitetsreforma er målet å få ei meir gjennomgåande og lik helseteneste, uavhengig av kva kommune ein bur i.