Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 13.11.2023

Ta influensavaksine no!

Helsedirektoratet rår til at alle personar i risikogrupper, og alt helsepersonell med pasientkontakt vaksinerer seg mot influensa.


Publisert 08.09.2023, Sist endret 01.02.2024

Rettane til menneske med nedsett funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering. I perioden 2023–2025 skal kommunar og Statsforvaltaren bli betre rusta til å bruke konvensjonen i sitt daglege arbeid. 


Publisert 11.04.2023

Kommunane vil førebygge vald i nære relasjonar

No har nesten alle kommunar i Møre og Romsdal handlingsplanar for å førebygge, avdekke og hindre vald i nære relasjonar. Men – for å få bukt med problemet må vi alle bidra!


Publisert 20.10.2022

Våg å snakke om selvmordstanker - det kan redde liv!

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Alle kan være med på å forebygge selvmord. 24. oktober starter en kampanje i vår region der målet er å øke kunnskapen om selvmord i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp.


Publisert 10.10.2022

LØFT BLIKKET - Vi treng kvarandre

Neste gong tanken slår deg om at du skulle ha ringt ein kollega eller gått innom ein nabo: Ikkje la det bli med tanken!


Publisert 10.09.2022

Vi må snakke om sjølvmord!

Vi må forstå at vi må snakke om sjølvmord og sjølvmordstankar. Det kan redde liv. Kor mange må vi miste før vi innser dette? Å gå nær og å våge å bry seg kan bety forskjellen på liv og død. Våger du? 


Publisert 31.05.2021

Kommunane prioriterer barn og unge

Kommuneundersøkinga om levekåra i Møre og Romsdal viser at kommunane prioriterer folkehelsa til barn og unge. Kommunane er klar over at dei bør jobbe meir med bustadsosial planlegging.


Treng du snakke med nokon?

Ring politi 112 ved akutt fare og ambulanse 113 ved skade.

Mange frivillige organisasjonar tilbyr støtte og informasjon. Fleie har hjelpetelefoner, chat-tenester og støttegrupper som kan vere til god hjelp.

Ikkje nøl med å ta kontakt.

Du finn ei liste over ulike slike tenester hos HelseNorge.no ...

Lista inneheld: