Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.02.2023

Samfunnstryggleik i arealplanlegginga - oppdatert sjekkliste

Vi har laga ei oppdatert sjekkliste, som kan tene som utgangspunkt for ROS-analysar i mindre/enkle arealplansakar.


27.02.2023

Naudvarsel på mobil – eit nytt varslingssystem

Naudvarsel på mobil er eit nytt varslingssystem frå myndigheitene. Politiet og/eller Sivilforsvaret avgjer i kva område folk skal få varsel, og sender ut sjølve varselet.


23.02.2023

Opne trussel- og risikovurderingar for 2023

Trussel- og risikovurderingane er i år prega av krigen i Ukraina, og ein fundamentalt endra relasjon mellom Russland og vestlege land, inkludert Noreg.
Her kan du lese meir om vurderingane til Etterretningstenesta, Politiets tryggingsteneste og Nasjonal tryggingsmynde. 


29.10.2022

Ver budd – ha eit lite beredskapslager heime!

Dei siste åra har kriser komme tett på oss. Pandemi. Krig i Ukraina som gir ringverknader i Europa og Noreg. Dette gjer at eigenberedskap kjennest særleg aktuelt i år.


24.10.2022

Besøk av sjefen for Heimevernet i Norge

Mandag 24.10 fekk Statsforvalteren besøk av sjefen for Heimevernet i Norge, generalmajor Elisabeth Michelsen saman med oberstløytnant Knut Are Bakke, distriktssjef i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt.

 


18.10.2022

Har du spørsmål knyttet til atomsikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA), er fag- og forvaltningsmyndigheit på området strålevern, atomtryggleik og ikkje-spreiing, radioaktiv forureining og radioaktivt avfall.


23.06.2022

Ukrainske flyktningar kan registrere opplysningar om moglege krigsbrotverk hjå politiet

Kripos ber kommunar og andre som er i direkte kontakt med ukrainske flyktningar om hjelp til å nå ut med informasjon om korleis dei kan melde inn opplysningar om krigsbrotsverk i Ukraina.


01.04.2022

Kommunane i fylket jobbar godt for å ta imot flyktningar

– Kommunane har snudd seg rundt. Alle seier at dei ønsker å hjelpe flyktningane frå Ukraina og at dei skal få dette til, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


25.03.2022, Endret 28.09.2022

Krigen i Ukraina

Urolege tider fører til mange spørsmål. Her har vi samla nokre av dei mest sentrale kjeldene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa – og korleis dette kan påverke oss. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel