Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

11.08.2023

Ser nærare på bruken av Naudvarsel

I samband med uvêret «Hans», vart Naudvarsel sendt ut i utvalde område i seks politidistrikt. Nokre personar vart varsla fleire gonger, og også på stader der varsla ikkje skulle bli sendt. Dette ser politiet og DSB nærare på.


07.08.2023

Ekstremvêret «Hans»

No er det ekstremvêr og store nedbørsmengder i delar av Møre og Romsdal. Meteorologisk institutt (MET) og NVE har sendt ut fleire farevarsel for 7. og 8. august. Sjekk varsom.no!


13.06.2023

Test av Naudvarsel onsdag 14. juni kl. 1200

Onsdag 14. juni klokka 12 vert det gjennomført ein nasjonal varslingsprøve over heile Noreg. Politiet sender ut test av Naudvarsel på mobil, og Sivilforsvaret testar samtidig tyfonane med signalet «Viktig melding – søk informasjon».


07.06.2023

No er det alvor – rusta for ei uviss framtid

Det er eit stort behov for å prioritere tryggleik og beredskap, og tida for å prioritere beredskap er no! Dette kjem fram av rapporten til Totalberedskapskommisjonen NOU2023:17.


06.06.2023

Samfunnstryggleik i ei uviss tid var tema på fagdag for kommunale beredskapsmedarbeidarar i fylket

Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni arrangerte Statsforvaltaren fagdag for kommunale beredskapsmedarbeidarar i Møre og Romsdal.


27.02.2023

Samfunnstryggleik i arealplanlegginga - oppdatert sjekkliste

Vi har laga ei oppdatert sjekkliste, som kan tene som utgangspunkt for ROS-analysar i mindre/enkle arealplansakar.


27.02.2023

Naudvarsel på mobil – eit nytt varslingssystem

Naudvarsel på mobil er eit nytt varslingssystem frå myndigheitene. Politiet og/eller Sivilforsvaret avgjer i kva område folk skal få varsel, og sender ut sjølve varselet.


23.02.2023

Opne trussel- og risikovurderingar for 2023

Trussel- og risikovurderingane er i år prega av krigen i Ukraina, og ein fundamentalt endra relasjon mellom Russland og vestlege land, inkludert Noreg.
Her kan du lese meir om vurderingane til Etterretningstenesta, Politiets tryggingsteneste og Nasjonal tryggingsmynde. 


29.10.2022

Ver budd – ha eit lite beredskapslager heime!

Dei siste åra har kriser komme tett på oss. Pandemi. Krig i Ukraina som gir ringverknader i Europa og Noreg. Dette gjer at eigenberedskap kjennest særleg aktuelt i år.


24.10.2022

Besøk av sjefen for Heimevernet i Norge

Mandag 24.10 fekk Statsforvalteren besøk av sjefen for Heimevernet i Norge, generalmajor Elisabeth Michelsen saman med oberstløytnant Knut Are Bakke, distriktssjef i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel