Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 29.05.2024

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i ei veke.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Vi lever i ei stadig meir uroleg verd - mellom anna på grunn av klimaendringar, krig og digitale truslar. Sjølv om det meste fungerer som det skal i Noreg, må vi vere budde på at ekstremver, pandemiar, ulukker, sabotasje og i verste fall krigshandlingar kan råke oss. 

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) tilrår derfor at flest mogleg er budde på å klare seg sjølv i ei veke i ei krise. Det er fordi kommunar og naudetatar må prioritere dei som ikkje kan greie seg sjølv. 

Korleis vil du og dine næraste klare dykk dersom straumen blir borte ein lengre periode? Kva gjer du viss vatnet forsvinn? Kva viss du ikkje får handla på ei veke?

Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv ei veke, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål.

Sikkerhverdag.no har informasjon om kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


11.06.2024

Testar naudvarsel 12. juni

Klokka 12.00 onsdag 12. juni er det både test av Naudvarsel på mobil og av varslingsanlegg i heile Norge. 


31.05.2024

Fugleinfluensa på villfugl

Mattilsynet er uroa for spreiing av fugleinfluensa blant kolonihekkande sjøfugl også i år. Det er viktig å oppdage eit utbrot tidleg, for å avgrense omfanget og konsekvensane.


31.05.2024

Svak beredskap for kommunikasjon ved bortfall av ekom

Kommuneundersøkelsen viser at kommunene jobber godt med beredskap. Men beredskapen for informasjon til befolkningen ved bortfall av ekom er svak.


09.02.2024

Nytt toppleiarkurs i totalberedskap: «Forstå di tid!»

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tar, i samarbeid med HV-11 og Møre og Romsdal politidistrikt, dagens situasjon på alvor. Dei har laga eit nytt totalberedskapskurs for toppleiarar. Møre og Romsdal går i front!


01.02.2024

Rosar beredskapsarbeidet under Ingunn

– Vår vurdering so langt er at kommunane og andre beredskapsaktørar i fylket var klare til å handtere utfordringane ekstremvêret Ingunn måtte komme med. Det vil vi gi dei ros for, seier fylkesberedskapssjef Stine Sætre.


30.01.2024

Ekstremvêret Ingunn

Onsdag 31. januar treff ekstremvêret "Ingunn" ytre strøk av Møre og Romsdal. Oppdatert varsel frå meterologisk institutt justerer vinden i vårt område ned til svært kraftige vindkast, oransje nivå.


21.12.2023

Atomulukker og pandemi - nye scenario til FylkesROS

I 2023 har vi utarbeidd tre nye analysar til FylkesROS Møre og Romsdal. To analysar handlar om atomhendingar med konsekvensar for fylket, og eitt handlar om ny pandemi i nær framtid.


05.12.2023

Forvaltningsregimet for naturfarer i Norge – statlig fagansvar

Naturfareforum presenterer rapporten "Forvaltningsregimet for naturfarer i Norge – statlig fagansvar" i eit webinar 15. desember kl. 13. 


01.12.2023

Fagdag om samfunnstryggleik og beredskap for ordførar og varaordførar

Kommunane står ovanfor eit stadig meir samansett og omskifteleg risikobilete. Dei har ei nøkkelrolle i arbeidet med samfunnstryggleik.


28.11.2023

Møte i Fylkesberedskapsrådet

Torsdag 16. november samla Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fylkesberedskapsrådet til møte i Molde. Tema for møtet var ein endra tryggingspolitisk situasjon.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel