Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


Publisert 13.09.2021

På veg mot digitale fullmakter

Vi gjer no tiltak for å betre rettstryggleiken på verjemålsområdet. På sikt skal verjefullmaktene bli digitale.


Publisert 30.07.2021

Nedetid i sakshandsamingssystemet på verjemål

I samband med ei utskifting av digitalt arkiv for sakshandsamingssystemet til verjemålsforvaltninga, vil me ikkje kunne ta imot dokument eller sende ut vedtak i perioden 6.august til 13.august.


Publisert 10.06.2021

Ver førebudd – lag framtidsfullmakt!

Har du tenkt over du, plutseleg ein dag, grunna sjukdom eller ulykke, kan trenge at nokon tar hand om både økonomien din og om andre interesser?


Uttak frå kapitalkonto før sommarferien

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har inntil 3 vekes sakshandsamingstid på søknader om uttak av pengar frå kapitalkonto som vert forvalte av oss.


Nye verjefullmakter

Samfunnet vert stadig meir digitalisert, men digitale løysningar er ofte ikkje laga slik at ein person kan ta i bruk dei på vegne av andre. Det fører til meirarbeid både for verjene og verksemdene verjene samhandlar med.


Publisert 07.04.2021

Frå advokatverje til fast verje?

I dag er mange advokatar verjer i Møre og Romsdal. Statens sivilrettsforvaltning ynskjer at fleire av verjemåla går over til faste verjer.


Informasjon om skattemelding som skal sendast med verjerekneskapet

Ved innsending av verjerekneskap må verja kontrollere at dei sender inn detaljert utgåve av skattemeldinga. Oppsummeringa ein finn på sida der ein kontrollerer skattemeldinga kan ikkje brukast.


Informasjon om innsending av årleg verjerekneskap

Alle verjer med økonomisk mandat er pliktig til å sende inn fullstendig verjerekneskap til Statsforvaltaren innan 30. april årleg.


Sist endret 06.03.2021

I 2021 får dei fleste ei heilt ny skattemelding

Dei fleste lønnsmottakarar og pensjonistar som er elektroniske brukarar får den nye skattemeldinga for inntektsåret 2020. Ei viktig endring er at ikkje alle får skattemeldinga samtidig.


Sist endret 06.03.2021

Innsending av årleg verjeregnskap

Alle verjer med økonomisk mandat skal sende inn fullstendig verjerekneskap til Statsforvaltaren innan 30.april kvart år.


Kontakt oss

Du kan nå verjemålsgruppa via sentralbordet på tlf. 71 25 84 00.

Dersom du veit kven du skal snakke med, kan du ta direkte kontakt.

Finn ansatte

 

Send sikker melding til Statsforvaltaren
Sikker melding er ei teneste for å sende personsensitiv informasjon på ei kryptert sikker løysing via Altinn