Kjem du på besøk for å møte ein saksbehandlar?

Då er det lurt å gjere ein avtale før du møter opp hos oss. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

20.02.2024

Tilskotsordning for behandling og rehabilitering retta mot arbeid og utdanning

Helsedirektoratet har lyst ut ei tilkotssordning der målet er å inkludere arbeidsdeltaking som eit ledd i utgreiing og behandling av personar med moderate til alvorlege psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem.Tilskotet bidrar til at pasientar som ønskjer deltaking i arbeidslivet kan nyttiggjer seg arbeidsevna si, komma i ordinært lønt arbeid og behalda tilknytinga til arbeidslivet.


16.02.2024

Jordleigekontrakter - tema på kommunesamling

Driveplikt og krav til jordleigekontrakter var sentralt tema på Statsforvaltaren si årlege fagsamling for kommunetilsette som jobbar med saker etter jordlova og konsesjonslova.


15.02.2024

Høyring av vern av skog

Statsforvaltaren sender verneplan for ni verdfulle skogområde på høyring. Alle områda er tilbydd av grunneigarane etter ordninga med frivillig vern. Du kan kome med innspel til plana innan 15. april 2024.


15.02.2024

Statsforvaltaren opphevar fleire av Sande kommune sine vilkår knytt til ny ferjekai på Larsnes

Fleire av vilkåra om sikringstiltak som Sande kommune sette til vedtaket er oppheva.


14.02.2024

Udir foreslår tiltak for å sikre ei god gjennomføring av eksamen

Den raske utviklinga av kunstig intelligens skaper nye utfordringar for å gjennomføre eksamen i skolen. Udir foreslår fleire konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringar i eksamensordninga for dei neste åra.


13.02.2024

Godkjenner ladeanlegg Stranda-Liabygda

Statsforvaltaren har gitt løyve til å bygge ladeanlegg på ferjestrekket Stranda-Liabygda.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium