Barn og foreldre

Oppdatert 17.03.2023

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

18.10.2023

Tilskot til å inkludere barn og unge

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamne utanfor.


22.03.2023

Ny rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert ein rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga.


07.12.2022

Bli kjend med den nye barnevernslova

Den nye barnevernslova gjeld frå 1. januar 2023. Statsforvaltarane har laga opplæringsvideoar, slik at du som jobbar i barnevernet kan bli betre kjent med den nye lova.


16.09.2022

Endringar i velferdstenetelovgivinga skal sikre barn og unge betre hjelp - no er rettleiaren klar!

Frå 1. august fekk kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn.


01.08.2022, Endra 25.08.2022

Endringar i velferdstenestelovgjevinga

Stortinget har vedtatt nye forskrifter om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstenestelover som trer i kraft 1. august 2022.


01.06.2022

No blir det enklare å klage på barnevernet

Det har vore vanskeleg for barn og unge å finne ei enkel måte å klage på barnevernet på. No blir det enklare.


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


07.05.2021

Er du adoptert – og blitt voksen?

Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet jobber for å finne ut hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. De trenger hjelp av voksne adopterte.


25.03.2020

Informasjonsside om Korona fra Bufdir

Informason om Koronasituasjonen fra Bufdir.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel