Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


22.05.2024

Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

I sommarferien reiser mange til utlandet. Nokre barn og unge opplever å bli tatt med mot sin vilje. For desse inneberer utanlandsreisa ein risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vald eller kjønnslemlesting.


12.04.2024

Vaksne skal gjere det som er best for barn!

Det er stort sett vaksne som bestemmer korleis vi skal ha det i samfunnet vårt. Du som er barn har rett til å seie ifrå korleis du vil ha det. Dei vaksne må høyre på deg!


21.03.2024

Ålesund barnevernsteneste gav forsvarlege tenester

I 2022 døydde eit spedbarn som barnevernet følgde opp i Ålesund. Statsforvaltarens tilsynsrapport konkluderer med at barnet og foreldra fekk forsvarlege tenester.


09.02.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn? Vi ønsker velkommen til digitalt seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


18.10.2023

Tilskot til å inkludere barn og unge

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamne utanfor.


22.03.2023

Ny rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert ein rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga.


07.12.2022

Bli kjend med den nye barnevernslova

Den nye barnevernslova gjeld frå 1. januar 2023. Statsforvaltarane har laga opplæringsvideoar, slik at du som jobbar i barnevernet kan bli betre kjent med den nye lova.


16.09.2022

Endringar i velferdstenetelovgivinga skal sikre barn og unge betre hjelp - no er rettleiaren klar!

Frå 1. august fekk kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn.


01.08.2022, Endra 25.08.2022

Endringar i velferdstenestelovgjevinga

Stortinget har vedtatt nye forskrifter om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstenestelover som trer i kraft 1. august 2022.


01.06.2022

No blir det enklare å klage på barnevernet

Det har vore vanskeleg for barn og unge å finne ei enkel måte å klage på barnevernet på. No blir det enklare.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel