Læringsnettverk for barnevernstenestene

Oppdatert 08.04.2024

Læringsnettverk skal bidra til at kommunane samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Eit læringsnettverk består av fleire kommunar som på tvers av kommunegrenser dannar fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekt for å styrkje lokale tenester og tilbod retta mot utsette barn og familiar.

Målgruppa for kommunale læringsnettverk er kommuneleiinga, leiinga og tilsette i barnevernstenestene i samarbeid med Statsforvaltaren.

Stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt

Læringsnettverka kan søkje Statsforvaltaren om stimuleringsmidlar til gjennomføring av utviklingsprosjekt. Midlane kan mellom anna brukast til å dekkje delar av kommunanes kostnader til utviklingsarbeid. Dette kan til dømes vere utgifter til prosjektleiing eller oppfølging frå eksterne kompetansemiljø som kan bidra med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.

Bufdir har utarbeidd retningslinjer som viser forventningane til arbeidet i læringsnettverka og som også gir føringar for tildeling av stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt.

Læringsnettverka kan dessutan søkje om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt som tek sikte på å styrkje kommunalt fosterheimsarbeid. Du finn meir informasjon om dette og om korleis nettverka kan søkje om stimuleringsmidlar i retningslinjene:

Læringsnettverk som søker om tilskot, må legge ved en prosjektplan. Her finn du digitalt søknadsskjema og mal for prosjektplan. 

Vis meir