Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

04.07.2022

Nyheitsbrev om plan juni 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for juni.


15.06.2022

Avslår turveg i Herøy

Statsforvaltaren gir klagarane medhald. Herøy kommune sitt dispensasjonsvedtak for turveg på Leikong vert endra til avslag.


25.05.2022

Rettleiar for behandling av dispensasjonssaker

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i samråd med Møre og Romsdal fylkeskommune og regionale statsetatar utarbeidd ein rettleiar for behandling av dispensasjonar etter kapittel 19 i plan- og bygningslova.


18.03.2022

Nyheitsbrev plan - mars 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for mars.


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


07.01.2022

Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga

Kommunane kan søke om middel til å utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald.


07.01.2022

Søkarlister til offentlege stillingar

Statsforvaltaren har den siste tida handsama fleire klagesaker som gjeld søkarliste til offentlege stillingar. Hovudregelen er at søkarlista er offentleg. 


14.12.2021

Nyheitsbrev plan desember 21

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for desember.


Sjå foredraga frå Kampen om sjøareala!

No er alle foredraga frå sjøplankonferansen tilgjengelege. Du kan også sjå heile konferansen i opptak.


01.10.2021

Nyheitsbrev om plan september 2021

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for september.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel