Plan og bygg

Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.03.2023

Planen for ny E39 på Bolsønes i Molde er godkjent

Fleire næringsaktørar i Bolsønes-området klaga på planvedtaket, som fører til store endringar for fleire bedrifter. Statsforvalataren har stadfesta kommunen si godkjenning av planen.


06.03.2023

Får ikkje setje opp kapell på Syltefjellet no

Statsforvaltaren har kome til at området på Syltefjellet må regulerast før bygginga av eit 90m2 stort kapell kan starte.


06.03.2023

Planen for vannbehandlingsanlegg og råvannspumpestasjon ved Brusdalsvatnet er godkjent

Både naboar og eigarar av næringseigedomar klaga på Ålesund kommune sin plan for Fremmerholen. Statsforvaltaren konkluderer med at kommunen følger lova.


24.02.2023

Planen for Mongstukvartalet følger lova

Naboane har klaga på kommunens plan for Mongstukvartalet i Sunndalsøra. Statsforvaltaren konkluderer med at kommunen har følgd lova.


16.02.2023

Endringar i plan- og bygningslova grunna flyktningar frå Ukraina

Regelverket for byggesaksbehandling er forenkla for å bidra til at flyktningar frå Ukraina skal få naudsynte bu- og opplæringstilbod i norske kommunar.


15.02.2023

Statsforvaltaren opphevar Volda kommune sitt nei til nye tingrettslokale

Saka er returnert til kommunen for ny handsaming, sidan dei har gjort feil i vurderinga av om tingretten er innafor arealformålet i reguleringsplanen.


09.02.2023

Ein gondol i Sulafjellet vil vere skadeleg for natur og friluftsliv

– Dette tiltaket er ikkje godt for naturen, miljøet og friluftslivet i området, seier assisterande direktør Ulf Lucasen. Statsforvaltaren har fleire innvendingar til planane om ein gondol på Sulafjellet.


26.01.2023

Molde kommune må behandle plan for bustadfeltet Djupdalen Sør på nytt

Kommunen må gjere ei nærare avveging av interessekonflikten mellom vegeigarane og utbyggjaren. Statsforvaltaren opphevar difor Molde kommune sitt vedtak av reguleringsplana. 


22.12.2022

Innsynsguide frå Sivilombodet

Sivilombodet har laga ein rettleiar basert på deira handsaming av innsynssaker. 


16.12.2022

Nyheitsbrev om plan desember 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene i årets siste nyheitsbrev.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel