Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


Sjå foredraga frå Kampen om sjøareala!

No er alle foredraga frå sjøplankonferansen tilgjengelege. Du kan også sjå heile konferansen i opptak.


01.10.2021

Nyheitsbrev om plan september 2021

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for september.


17.09.2021

- Landjorda er brukt opp, no må vi snu oss mot havet

Det er ikkje meir landjord igjen til auka produksjon av matvarer. I tiåra framover må vi derfor hauste meir av det havet gir oss.


18.06.2021

Nyheitsbrev om plan juni 2021

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for juni.


26.04.2021

Forskriftsendringar med verknad frå 1. mai 2021

Regjeringa gjer endringar i regelverket om kva tiltak som er unnateke søknadsplikt etter plan- og bygningslova.


10.02.2021

Nyheitsbrev om plan februar 2021

Statsforvaltaren og Fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som var omtala i nyheitsbrevet for februar.


21.12.2020

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte nasjonal plannettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2. og 3. desember. På KMD sine heimesider kan du sjå opptaka og presentasjonane frå samlinga.


21.12.2020

Presentasjonar frå plannettverkssamlinga 30. november

Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune ei digital plannettverkssamling 30. november 2020.


05.11.2020

Nyheitsbrev om plan november 2020

Fylkesmannen og Fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som var omtala i nyheitsbrevet for november.


24.06.2020

Nyheitsbrev om plan for Fylkesmannen og fylkeskommunen - juni 2020

Fylkesmannen og Fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som var omtala i nyheitsbrevet for juni.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel