Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

09.11.2022

Å bygge på trygg grunn

Med meir ekstremvêr i vente er det viktig at vi tek omsyn til tryggleiken når vi planlegg og byggjer notidas og framtidas samfunn. 


18.10.2022

Opphevar løyve til å bygge ny og større ferjekai i Eidsdal

Statsforvaltaren opphevar Fjord kommune si løyve til å utvide ferjekaia i Eidsdal.  


07.10.2022

Gjev løyve til flytebrygge ved Svenøya i Frænfjorden

Statsforvaltaren er einig i vedtak frå Hustadvika kommune. Søknaden om ei flytebrygge ved Svenøya i Frænfjorden er godkjent.


07.10.2022

Nyheitsbrev om plan - oktober 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for oktober.


04.07.2022

Nyheitsbrev om plan juni 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for juni.


15.06.2022

Avslår turveg i Herøy

Statsforvaltaren gir klagarane medhald. Herøy kommune sitt dispensasjonsvedtak for turveg på Leikong vert endra til avslag.


25.05.2022

Rettleiar for behandling av dispensasjonssaker

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i samråd med Møre og Romsdal fylkeskommune og regionale statsetatar utarbeidd ein rettleiar for behandling av dispensasjonar etter kapittel 19 i plan- og bygningslova.


18.03.2022

Nyheitsbrev plan - mars 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for mars.


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


07.01.2022

Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga

Kommunane kan søke om middel til å utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel