Plan og bygg

Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

05.09.2023

Rauma kommune må behandle planen for Prestsetra hyttefelt i Skorgedalen på nytt

Verknaden av å brøyte vegen til det nye hyttefeltet på vinteren er ikkje kartlagt godt nok. Statsforvaltaren opphevar derfor kommunen sitt vedtak.  


07.07.2023

Statsforvaltaren opphevar Stranda kommune sitt nei til ferjeladar

Saka er returnert til kommunen for ny handsaming, sidan dei har gjort feil i vurderinga av om vilkåra for dispensasjon er oppfylt.


30.06.2023

Fjord kommune - vedtak i klagesak - gnrbne 73140 - ny ferjekai Eidsdal

Statsforvaltaren er samd med Fjord kommune om at vilkåra for å gje dispnesasjon for utviding av dagens ferjekai er oppfylt.


23.06.2023

Nyheitsbrev om plan - juni 2023

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene i sommarens nyheitsbrev.


21.06.2023

Nye nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Forventningane gjeld for perioden 2023-2027, og skal gi kommunane og fylkeskommunane ei oversikt over dei viktigaste føringane frå staten.


03.04.2023

Får bygge firemannsbustad i Bjørnstjerne Bjørnsons veg i Molde

Naboar har klaga på tiltaket, men Statsforvaltaren konkluderer med at kommunens vedtak er gjort i samsvar med plan- og bygningslova.


27.03.2023

Planen for ny E39 på Bolsønes i Molde er godkjent

Fleire næringsaktørar i Bolsønes-området klaga på planvedtaket, som fører til store endringar for fleire bedrifter. Statsforvalataren har stadfesta kommunen si godkjenning av planen.


06.03.2023

Får ikkje setje opp kapell på Syltefjellet no

Statsforvaltaren har kome til at området på Syltefjellet må regulerast før bygginga av eit 90m2 stort kapell kan starte.


06.03.2023

Planen for vannbehandlingsanlegg og råvannspumpestasjon ved Brusdalsvatnet er godkjent

Både naboar og eigarar av næringseigedomar klaga på Ålesund kommune sin plan for Fremmerholen. Statsforvaltaren konkluderer med at kommunen følger lova.


24.02.2023

Planen for Mongstukvartalet følger lova

Naboane har klaga på kommunens plan for Mongstukvartalet i Sunndalsøra. Statsforvaltaren konkluderer med at kommunen har følgd lova.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel