Soejkesje jïh bïgkeme

Soejkesjimmie jïh arealereereme leah eevre daerpies akten hijven siebriedahkeevtiedimmien gaavhtan. Reerenasse jïh Stoerredigkie dejtie nasjovnale ulmide biejieh, men tjïelth jïh fyhkentjïelth dïedtem utnieh soejkesjimmien åvtesne tjïelte- jïh fylhkedaltesisnie. Soejkesje- jïh bïgkemelaaken mietie dle tjïelth edtjieh dam fysiske, ekonomeles, sosijaale jïh kultuvrelle evtiedimmiem iktedidh sijjen suerkine,  akten juhtije tjïeltesoejkesjimmien tjïrrh. Fylhkentjïelte edtja sov soejkesjimmien tjïrrh staaten, fylhkentjïelten jïh tjïelti barkoem iktedidh fylhkesne.

Fylhkenålman göökte vihkeles laavenjassh arealereeremisnie: 

  • Fylhkenålma, goh faagefaamoe laanteburrien, byjresevaarjelimmien, healsoen jïh siebriedahkejearsoesvoeten sisnjeli, edtja hoksedh  nasjovnale iedtjh gorresuvvieh.
  • Fylhkenålma edtja hoksedh guktie tjïelten nænnoestimmieh soejkesje - jïh bïgkemeaamhtesinie leah sïejhme laaki mietie.

Marka-laake

Laake eatnemedajvi bïjre Oslosne jïh lïhkes tjïeltine (marka-laake) edtja hoksehtidh jïh sjïehteladtedh ålkoejieliedasse, eatnemedååjresasse  jïh gaarsjelæmman. Laake edtja 'markan" raasth gorredidh, jïh aktem ræjhkoes jïh gellielaaketje jïh eatneme- jïh kultuvrebyjresem gorredidh. Marka-laake  vïjhte fylhkh feerhmie, Oslo, Akershus, Opplaante, Buskerud jïh Østfold, gusnie 19 tjïelth. Oslo jïh Akershusen Fylhkenålma aktem vihkeles råållam åtna marka-laakem tjïrrehtidh.

Vis mer


Flere nyheter Få nyhetsvarsel