Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


25.06.2024

Barnets beste

Vi ser at barn og unge si stemme ikkje blir tydeleg nok når vaksne diskuterer og bestemmer i viktige saker som handlar om barn. Høyr podkast om "Barnets beste!" 


28.05.2024

Regional plan- og klimakonferanse

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren inviterer til Regional plan- og klimakonferanse i Ålesund 1. til 2. oktober. Årets hovudtema er Knappheit på ressursar og korleis planlegge for framtida. 


28.03.2023

Fleire har rett til fri hjelp frå advokat

Frå 1. januar 2023 vart inntektsgrensa for fri rettshjelp auka til 350.000 kroner for einslege og til 540.000 kroner i samla inntekt for ektefellar og sambuarar. Nettoformuesgrensen er økt til 150.000 kroner.


07.03.2023

Gangen i ei separasjon- og skilsmissesak

Skal du sende inn ein søknad om separasjon eller skilsmisse og er usikker på saksgangen? Her gir vi deg ei kortfatta oversikt.


05.07.2022

Ny regel for advokater og rettshjelpere fra 01.07.22

Endringen gjelder ved innsending av søknader og salærkrav.


20.05.2022

Svært mange nye statsborgarar i Møre og Romsdal i år

– Aldri før har vi fått så mange nye statsborgarar i løpet av eit år i Møre og Romsdal. Denne søndagen skal vi feire dei alle, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


04.05.2022

Ny podkast: Framtidsfullmakt

Har du høyrt om framtidsfullmakt? Ho er enkel å lage og lur å ha. I Norge blir alle vi som er over 18 år anbefalt å skrive ei framtidsfullmakt.


07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel