24.05.2024

Aukra gjer ein god jobb med medisindispensarar

Statsforvaltaren konkluderer med at heimetenesta i Aukra gir trygge og gode tenester i sin bruk av medisindispenser.


23.05.2024

Overvaking av stor granbarkbille

Gjennom NIBIO sitt overvakingsprogram blei stor granbarkbille først påvist i vårt fylke i fjor. Dette var i Surnadal. I år vil ein undersøkje om den finst i ein større del av Møre og Romsdal.


22.05.2024

Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

I sommarferien reiser mange til utlandet. Nokre barn og unge opplever å bli tatt med mot sin vilje. For desse inneberer utanlandsreisa ein risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vald eller kjønnslemlesting.


16.05.2024

Søk støtte til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar

Føremålet med kommunale jordvernstrategiar er auka kunnskap om jordbruksareala og jordvern i planprosessar. Målet er å redusere nedbygging av jordbruksareal i kommunen.


15.05.2024

Oppstartsmelding for vern av skog

Statsforvaltaren melder med dette oppstart av arbeid med utviding av Nesplassen naturreservat i Fjord kommune.


14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium