Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


27.01.2021

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket

Ekstraordinært tilskudd har gitt hogst i krevende terreng og sysselsetting for skogsentreprenørene.


27.01.2021

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd

AT Skog har hogd kratt på gjengroingsarealer og plantet produksjonsskog for å øke opptaket av CO2 og verdiskapingen. 


27.01.2021

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020

Økende hogst og god aktivitet innen planting og ungskogpleie.


17.12.2020

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget

Felles prosjekt for skogeiere i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.


08.12.2020

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer flere kurs i perioden 15. januar–5. mai.


29.10.2020

Frist for skogfond i Agder 2020

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering og utbetaling er 1. desember.


29.10.2020

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2020.


02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.


29.06.2020

Stor aktivitet i skogen i 2019

Rekordhogst og mye skogplanting – behov for mer ungskogpleie.


15.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Midlertidig forskrift for 2020 fastsatt 9. juni. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november.