Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


06.07.2021

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille

Her finner du ukentlige rapporter fra fylkene med høy lokal risiko for utbrudd sommeren 2021.


25.06.2021

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

Deler av Agder har nå økte forekomster av barkbiller.


25.06.2021

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.


16.06.2021

Skogbruket i Agder i tall 2020

På tross av et spesielt år leverer skogbruket på Agder omtrent som året før.


02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.


27.01.2021

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket

Ekstraordinært tilskudd har gitt hogst i krevende terreng og sysselsetting for skogsentreprenørene.


27.01.2021

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd

AT Skog har hogd kratt på gjengroingsarealer og plantet produksjonsskog for å øke opptaket av CO2 og verdiskapingen. 


27.01.2021

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020

Økende hogst og god aktivitet innen planting og ungskogpleie.


17.12.2020

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget

Felles prosjekt for skogeiere i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.


08.12.2020

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer flere kurs i perioden 15. januar–5. mai.