Nye næringar på garden


Publisert 07.08.2019

Kven skal få heidersprisen for 2019?

Rogaland landbruksselskap deler årleg ut ein heiderspris. Denne skal gå til ein eller fleire med yrket sitt i landbruket, fortrinnsvis aktive bønder som har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan forvente.


Publisert 10.07.2019

Jærbonde tar øko-sats

Olav Røysland har mange jern i elden. Siste skot på den grøne stammen er øko-bær. Nå midt i juli bognar det med raude jordbær, og mot slutten av månaden kjem bringebæra for fullt.


Publisert 08.07.2019

Pelsdyrbonde – når det røyner på

Bondenæringa og kommunar på Jæren har laga ein informasjonsbrosjyre om kor pelsdyrbønder kan søke hjelp når behovet melder seg. 


Publisert 05.07.2019

Kven fortener å vinne Bedriftsutviklingsprisen i Rogaland?

Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbruket og bygdene sine ressursar? Går du heilt til topps og vinn den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen 2019, kan du stikke av med ein samla pengepremie på 300 000 kroner.


Publisert 05.07.2019

Mjølka har ein enorm verdi for Rogaland

Basert på svært gode gras- og beiteforhold blir mjølka produsert i nær heile fylket. Dei produktive kyrne bidrar med 3000 kr pr innbyggar i fylket i verdiskaping – berre på bondeleddet.


Publisert 02.07.2019

Kurs i jus og siderproduksjon

Interessa for norsk sider er aukande. Matinteresserte turistar ønskjer fleire matopplevingar, og næringa treng norsk drikke med høg kvalitet. Nå inviterast det til kurs.


Publisert 13.06.2019

Stor investeringsvilje i landbruket

Finnøy, Vindafjord og Bjerkreim toppar lista for mjølkefjøs og det er etterlengta auke i søknader om støtte til foredling og reiseliv.


Publisert 21.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut som deltakarar til messa. Er di verksemd ei av dei?


Publisert 16.05.2019

Nytt servicebygg ved Borestranda opna

Parkeringsplassen på Bore strand er oppgradert, og i denne veka blei det opna eit nytt bygg med toalett og dusj som toler vêr og vind.


Publisert 15.05.2019

Når dei overordna strategiane verkar

I Rogaland har vi i over 13 år vore tru mot nokre hovudstrategiar for bruken av dei regionale midlane til investering og bedriftsutvikling i landbruket, IBU-midlane. Vi meiner det er ein av årsakene til at distriktsjordbruket framleis står for 40 prosent av verdiskapinga i Rogalands-jordbruket.