Nye næringar på garden


Publisert 20.12.2018

Kva retning går landbruket i Rogaland?

Kanskje ligg svaret i Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)! Programmet blei endeleg behandla i landbrukspartnarskapet den 11. desember og blir nå send til Landbruks- og Matdepartementet til orientering. Dette blir eit viktig strategisk dokument for vidare utvikling av landbruket i Rogaland.


Publisert 19.12.2018

Har du ein god prosjektidé?

Fylkesmannen i Rogaland har fått midlar til utdeling for utgreiings- og tilretteleggingtiltak, UTM. Desse skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og utvikling av andre landbruksbaserte næringar. Tiltak som gjeld utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskot. Ingen søknadsfrist!


Publisert 13.12.2018

Analyserer utviklingstrekk i landbruket

Landbrukspartnarskapet sette kufjøs, hønsehus og miljøtiltak på dagsorden på møtet 11. desember.


Publisert 13.12.2018

Stavanger ysteri med Lise Brunborg og økobonden Kolbjørn Anda til topps!

Lise Brunborg og Kolbjørn Anda er blant dei tre beste i landet i konkurransen om årets bedriftsutviklingspris i landbruket. Tidlegare i haust fekk dei Bygdeutviklingsprisen i Rogaland, og nå er vi spente på om dei vil vinne den nasjonale prisen på 250 000 kr.


Publisert 07.12.2018

Byggeskikkpris til trefjøs i Ulladalen

I Ulladalen i Suldal blei det i sommar sett opp eit nytt fjøs der konstruksjonen er ei blanding av tradisjonsbygg og nyutvikla byggekonsept. No er bygget heidra med byggeskikkprisen i Suldal.


Publisert 03.12.2018

Bøndene vil ha friskare storfe

Alle storfebesetningar i Finnøy kommune skal sjekkast for smitte av virus, og bøndene skal fordjupe seg i smittevern.


Publisert 30.11.2018

44 bønder har selt mjølkekvote i Rogaland

Det er 26 prosent fleire enn i fjor, men salsvolumet utgjer berre 1,6 prosent av totalkvota i fylket.


Publisert 21.11.2018

Ekstra midlar til mjølkefjøs!

Landbruks- og matdepartementet har nå gjort ei omfordeling av midlar til investeringstilskot for 2018. Rogaland får over 5 millionar kroner ekstra.


Publisert 12.11.2018

Høyring av Regionalt bygdeutviklingsprogram

Fylkesmannen  legg revidert Regionalt bygdeutviklingsprogram ut på open høyring. Frist for å kome med innspel er måndag 26. november. Programmet gir føringar for mellom anna regionalt miljøtilskot, midlar til investering og støtte til skogbruket i Rogaland.


Publisert 01.11.2018

Fire produsentar frå Rogaland deltek i Oste-VM!

Denne helga går Oste-VM i Bergen føre seg. Fleire hundre ostedommarar skal velje verdas beste ost blant 3 472 ostar frå 41 land.