Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

06.01.2021

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Den offentlige salærsatsen i saker om fri rettshjelp avsluttet i 2021 er kr 1085 ekskl. mva for advokater, og kr. 868 ekskl. mva for tolker som er næringsdrivende


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


10.12.2020

Vergegodtgjøring

Du som er oppnevnt verge kan søke om å få godtgjøring og utgiftsdekning for arbeidet


08.12.2020

Orientering om hvilke statsforvaltere som skal ha saker etter trossamfunnsloven og gravplassloven

Formålet med dette brevet er å gi en orientering om hvilke statsforvaltere som fra nyttår skal behandle saker etter to av våre lover. Vårt håp er at brevet kan medvirke til at henvendelser og søknader fra innbyggere, kirkelige fellesråd og kommuner blir sendt til riktig statsforvalter.


08.12.2020

NOU 2015:15 "Det handler om Norge" - Behov for nytenkning i distriktspolitikken

Et offentlig oppnevnt utvalg ledet av Victor Normann har nå levert en utredning om demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener det er et stort behov for nytenkning i distriktspolitikken og foreslår utprøving av flere nye tiltak.


26.11.2020

Fylkesmannen sine oppgåver innan kommunal arealplanlegging

Fylkesmannen sine oppgåver i arealplanlegginga i kommunane, har vore eit tema som har skapt debatt i Rogaland denne hausten. Diskusjonar rundt oppgåvene våre, og måten me løyser dei på, er velkomne. Dei bidrar til refleksjon hos oss og oppdragsgivarane våre. Samtidig ser me at ikkje alle er klare over kva me faktisk er pålagde å ta omsyn til.


11.11.2020

Arbeid med likestilling og ikke-diskriminering

Fylkesmannen skal være en pådriver for å fremme arbeid med likestilling og ikke-diskriminering på de områder Fylkesmannen har et lovpålagt ansvar for. Fylkesmannen skal også være en pådriver for at kommunene fremmer likestilling.


26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 


21.10.2020

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter ny trossamfunnslov

Fylkesmannen har mottatt brev fra Barne- og familiedepartementet der det presiseres hvilke vilkår som stilles for å kunne få tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter den nye trossamfunnsloven som skal tre i kraft 1. januar 2021


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel