Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

20.11.2021

Statsborgarseremonien 2021: Her ser du bileta

Nye statsborgarar frå 18 rogalandskommunar feira statsborgarskapet sitt i Kuppelhallen i Stavanger i dag. Her finn du bilete - og talen til statsforvaltar Bent Høie. 


15.11.2021, Endra 18.11.2021

Over 300 nye statsborgarar skal feirast

Dei nye statsborgarne i Rogaland skal feirast i Kuppelhallen i Stavanger laurdag 20. november. Dei kjem frå 18 rogalandskommunar. 


01.11.2021

Bent Høie er på plass som ny statsforvaltar i Rogaland

I dag er Bent Høie på plass og overtar som statsforvaltar i Rogaland.


06.01.2021

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Den offentlige salærsatsen i saker om fri rettshjelp avsluttet i 2021 er kr 1085 ekskl. mva for advokater, og kr. 868 ekskl. mva for tolker som er næringsdrivende


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


10.12.2020, Endra 10.12.2020

Vergegodtgjøring

Du som er oppnevnt verge kan søke om å få godtgjøring og utgiftsdekning for arbeidet


08.12.2020

Orientering om hvilke statsforvaltere som skal ha saker etter trossamfunnsloven og gravplassloven

Formålet med dette brevet er å gi en orientering om hvilke statsforvaltere som fra nyttår skal behandle saker etter to av våre lover. Vårt håp er at brevet kan medvirke til at henvendelser og søknader fra innbyggere, kirkelige fellesråd og kommuner blir sendt til riktig statsforvalter.


08.12.2020

NOU 2015:15 "Det handler om Norge" - Behov for nytenkning i distriktspolitikken

Et offentlig oppnevnt utvalg ledet av Victor Normann har nå levert en utredning om demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener det er et stort behov for nytenkning i distriktspolitikken og foreslår utprøving av flere nye tiltak.


26.11.2020

Fylkesmannen sine oppgåver innan kommunal arealplanlegging

Fylkesmannen sine oppgåver i arealplanlegginga i kommunane, har vore eit tema som har skapt debatt i Rogaland denne hausten. Diskusjonar rundt oppgåvene våre, og måten me løyser dei på, er velkomne. Dei bidrar til refleksjon hos oss og oppdragsgivarane våre. Samtidig ser me at ikkje alle er klare over kva me faktisk er pålagde å ta omsyn til.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel