Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


12.05.2021

Informasjonsfilm om vertskapsrollen

Har du et bevisst forhold til hvordan du tar imot dine gjester og presenterer dine produkter for dem? Få inspirasjon av denne flotte filmen med tema "vertskapsrollen", og lad opp til årets sesong med ny kunnskap. 


12.05.2021

Kort kurs om skogfond og skatt i skogbruket

Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om skogfond og skatt for skogeiere. Kurset arrangeres i samarbeid med Skogkurs. 


11.05.2021

Jordvern er viktig for både matproduksjon og økosystemer

Den nasjonale jordvernstrategien skal revideres. NIBIO har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal sikre at jordvernstrategien bygger på oppdaterte fakta. Rapporten har lagt til grunn et utvidet jordvernbegrep som betyr vern av både dyrket og dyrkbar mark, og av jordsmonnet.


07.05.2021

Tilskudd til veterinærdekning 2021

Kommunene i Nordland har fått 21,9 mill kr til veterinærtjenester i 2021.


07.05.2021

Miljøtilskudd i jordbruket 2021 - foreløpig informasjon om søknadsomgangen

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2021 vil ikke være ferdig før i juni. Årsaken er at Statsforvalteren venter på avklaringer i årets jordbruksoppgjør og fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2020.


06.05.2021

Takk for at du tar hensyn til rein i kalvingstida

Kalvingstida for rein i Nordland foregår nå i april-mai. Simla og kalven er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Hvis simla blir skremt kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.


06.05.2021

Evaluering av mat som opplevelse

Vi er klar med en ny informasjonsfilm i vårt videobibliotek med tema: Evaluering av mat som opplevelse. 


06.05.2021

Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens

Mange personer med demens mangler et tilbud som tilbyr et godt sosialt miljø med allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige og tilrettelagte omgivelser. Meld deg på vårt digitale seminar 31. mai og lær om hvordan Inn på tunet-gården kan benyttes i demensomsorgen. 


06.05.2021

Kommunen som landbrukspolitisk aktør

Statsforvalteren inviterer til et nytt informasjons- og dialogwebinar for kommunens ledelsen og landbruksforvaltning. Tema denne gangen er blant annet stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester.


03.05.2021

Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen viser hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggingsprosesser. Den viser også hvilke retter og plikter reindrifta har.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel