Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.09.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 39 2022

Les ukas informasjonsbrev til kommunene fra Landbruks- og reindriftsavdeling


21.09.2022

Foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2022

Fristen for å nominere kandidater er 1. oktober. Med unntak av 2020 har prisen blitt delt ut hvert år siden 1997. Utdelingen skjer normalt i desember under åpning av årets siste samling av Nordland fylkesting.


20.09.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 38 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


20.09.2022

Gi innspill til arbeidet med utvikling av nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland (RMP) perioden 2023 - 2026

Fristen for å gi innspill til arbeidet med å rullere strategien RMP, og oppdatere Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, er 15.10.2022.


16.09.2022

Vestvågøy kommune har fått tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har tildelt midler til 16 kommuner som skal utarbeide kommunale jordvernstrategier.


15.09.2022

Fagsamling vei 2022

Vi tilbyr i samarbeid med Skogkurs fagsamling om skogbrukets infrastruktur. Påmeldingsfristen er 1. oktober. 


15.09.2022

Digitalt kurs i produksjon av biogass

Bli med på digitalt kurs i produksjon av biogass 10. og 17. oktober. Kurset er gratis og arrangeres på teams.


13.09.2022

Informasjonsbrev til kommunene fra uke 37

Les ukas informasjonsbrev til kommunene fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.09.2022

Jordvern og reindrift i plan- og bygningsloven

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer saksbehandlere i kommunene i Nordland til webinar om jordvern og reindrift i plansaker. 


06.09.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 36

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel