Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


11.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


10.06.2021

Tap av reinkalver og nærhet til større tekniske inngrep

Tapssituasjonen i Nordland reinbeiteområde har vært utfordrende i mange år. Trenden de siste 20 – 30 årene har vært at tapene bare har økt, og nå har vi en situasjon der tapene utgjør mellom 50 og 70 prosent for de ulike reinbeitedistriktene. For de fleste er kalvetilgangen nå så lav at det sendes få eller ingen kalv til slakt. Det er utfordrende å skape god struktur i flokkene. 


08.06.2021

Hvordan lykkes med salg fra markedshage?

Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune inviterer til digitalt inspirasjonsforedrag med René Cortis om markedshager 21. juni kl. 17.00 - 19.00. Etter foredraget blir det samtaler i mindre grupper der man kan utveksle erfaringer og bli bedre kjent.


03.06.2021

Landbruksskolen og helsefag samarbeider om Inn på tunet

Mosjøen vgs. avd. Marka, bedre kjent som Landbruksskolen i Mosjøen, ønsker å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. I samarbeid med helse- og omsorgselevene på Kippermoen, skal det utvikles et tilbud til blant andre eldre og til barn og unge.


27.05.2021

Oppdatert strategi og forsterket jordvernmål

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi. Strategien har nye tiltak og jordvernmålet er forsterket.


26.05.2021

Nye rundskriv om jord- og konsesjonslovgivningen

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut to nye rundskriv om praktisering av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal gjøre det enklere for kommunene og Statsforvalteren å praktisere lovene.


20.05.2021

Ny nettside for Inn på tunet-løftet

De fire nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektene har laget en felles nettside. På www.innpatunetloftet.no finner du informasjon om de ulike prosjektene og om Inn på tunet-løftet som prosjektene er en del av. 


12.05.2021

Informasjonsfilm om vertskapsrollen

Har du et bevisst forhold til hvordan du tar imot dine gjester og presenterer dine produkter for dem? Få inspirasjon av denne flotte filmen med tema "vertskapsrollen", og lad opp til årets sesong med ny kunnskap. 


12.05.2021

Kort kurs om skogfond og skatt i skogbruket

Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om skogfond og skatt for skogeiere. Kurset arrangeres i samarbeid med Skogkurs. 


11.05.2021

Jordvern er viktig for både matproduksjon og økosystemer

Den nasjonale jordvernstrategien skal revideres. NIBIO har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal sikre at jordvernstrategien bygger på oppdaterte fakta. Rapporten har lagt til grunn et utvidet jordvernbegrep som betyr vern av både dyrket og dyrkbar mark, og av jordsmonnet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel